Ομογενείς

Επικοινωνία

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έλλη Χατζηγεωργίου
Phone +357 22402361

Ευτυχία Πιπονίδου
Phone +357 22402443

Στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2022, το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022 μέσω Google Forms.

Στο Ενημερωτικό Κείμενο γίνεται αναφορά για τα κριτήρια συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης, τα στάδια και τις διαδικασίες επιλογής των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών, καθώς και τον τρόπο διάχυσης/ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Οι αιτητές και οι αιτήτριες πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα αναγκαία τεκμήρια και συμπληρωμένη τη Λίστα Τεκμηρίων – Υπεύθυνη δήλωση και στο This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , για να ληφθεί υπόψιν η Αίτησή τους.