Εθνική Στρατηγικής

Επιτροπή Παρακολούθησης

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στο Σχολείο, στη βάση της απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου, απαρτίζεται από εκπροσώπους από τα συναρμόδια Υπουργεία (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Υπουργείο Υγείας, Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας) και οποιονδήποτε φορέα ανέλαβε συντονισμό δράσης ή/και δράσεων. Η Επιτροπή ορίζει τον/την Πρόεδρό της, ο/η οποίος/α έχει την ευθύνη να συγκαλεί και να συντονίζει τις συνεδρίες. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

α. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής.

β. Η διάχυση έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης και διαφώτισης στην κοινωνία με διάφορα μέσα.

γ. Η έγκριση υλικού για χρήση στις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής, είτε από τον ιδιωτικό είτε από τον δημόσιο τομέα.

 

Σύνθεση Επιτροπής

2023-2024

2022-2023

2021-2022

2020-2021