Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. 7.19.04.18.2/4, ypp9827, ημερ. 18/10/2019),  γίνεται σχετική υπενθύμιση, για την παροχή προς τους/τις Kαθηγητές/Kαθηγήτριες ΣΕΑ, διευκολύνσεων στο πρόγραμμα του σχολείου, με σκοπό την εφαρμογή των Προγραμμάτων «Σχολική Διαμεσολάβηση» και «Ενδυνάμωση», ώστε να μπορούν να εκπαιδεύουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες στα εν λόγω προγράμματα, τα οποία κρίνονται πολύ σημαντικά για την πρόληψη και διαχείριση της βίας.

 

Αναφέρουμε επίσης ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2018-2022, άξονας IV: “Εμπλουτισμός γνώσεων και ενίσχυση δεξιοτήτων για ανάπτυξη ειρηνικών στάσεων και συμπεριφορών από μαθητές/μαθήτριες”, προωθήθηκε η ειδική εκπαίδευση Καθηγητών/Καθηγητριών ΣΕΑ, κατά τα προηγούμενα χρόνια, στα προγράμματα «Ενδυνάμωση» και «Σχολική Διαμεσολάβηση», με σκοπό την εφαρμογή τους στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ