Σ.Ο.Ε.Ε.Π.

Η Συντονιστική Ομάδα Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραμμάτων (Σ.Ο.Ε.Ε.Π.) αποσκοπεί στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της συμμετοχής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου στα διάφορα ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης (τοπικά, ευρωπαϊκά και διεθνή). H δράση της Σ.Ο.Ε.Ε.Π. βασίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

1) Υποστήριξη και εμπλουτισμός των δράσεων και προτεραιοτήτων του Π.Ι.Κ. μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

 • Εντοπισμός των διαθέσιμων προγραμμάτων χρηματοδότησης που είναι συναφή και υποστηρικτικά των στόχων, δράσεων και προτεραιοτήτων του Π.Ι.Κ. και γενικότερα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Εμπλουτισμός των υφιστάμενων δράσεων του Π.Ι.Κ. με καινοτόμες ιδέες και προγράμματα που θα αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες εκπαιδευτικές τάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2) Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων στους τομείς της εξεύρεσης, διαχείρισης και διεκπεραίωσης ανταγωνιστικών προγραμμάτων χρηματοδότησης.

 • Εξοικείωση και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων που παρέχουν πληροφόρηση.
 • Κωδικοποίηση/ιεράρχηση/χαρτογράφηση ανοικτών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων.
 • Διοχέτευση των σχετικών ευκαιριών και προσκλήσεων σε λειτουργούς με ανάλογο ενδιαφέρον.
 • Διοργάνωση επιμορφώσεων και βιωματικών εργαστηρίων συγγραφής προτάσεων και υλοποίησης - διαχείρισης έργων για τους λειτουργούς του Π.Ι.Κ.

3) Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με φορείς που δραστηριοποιούνται σε συναφείς με τη δράση του Π.Ι.Κ. τομείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 • Συμμετοχή σε συναντήσεις δικτύωσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Διοργάνωση επαφών και σεμιναρίων με φορείς στην Κύπρο.
 • Προώθηση προφίλ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε σχετικές σελίδες και forum εξεύρεσης εταίρων.
 • Στήριξη για ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για άντληση χρηματοδότησης.

4) Προβολή και προώθηση των Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραμμάτων του Π.Ι.Κ.

 • Δημιουργία ιστοσελίδας Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραμμάτων.
 • Δημιουργία προφίλ στα επικρατέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Διοργάνωση διασκέψεων τύπου.
 • Στήριξη των ομάδων υλοποίησης για τη διοργάνωση συνεδρίων στο πλαίσιο της εργασίας του Π.Ι.Κ. σε ανταγωνιστικά προγράμματα.