Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) συμμετέχει σε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη της σχολικής εκπαίδευσης σε ατομικό, σχολικό και συστημικό επίπεδο. Το ΥΠΠΑΝ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών, προκειμένου να είναι σε θέση να διενεργούν αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας, με στόχο τη βελτίωση και την ανάπτυξή της.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΠΑΝ, μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, προχωρεί σε διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεχών, ώστε τα δεδομένα να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης και στήριξής τους, για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας. Η διερεύνηση των αναγκών πραγματοποιείται μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικοί και Διεύθυνση). Διευκρινίζεται ότι το ερωτηματολόγιο δεν διερευνά το τι γίνεται σε κάθε σχολείο, αλλά εστιάζει στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντικών στελεχών αναφορικά με το τι θα πρέπει να ισχύει σχετικά με τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Ο χρόνος συμπλήρωσής του είναι περίπου 15 λεπτά.

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέχρι και τη Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2021, χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΙ):

https://forms.gle/ayCHxBpi3NmUzQhG8

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαρία Παπαμιχαήλ, ΛΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τη διευθυντική ομάδα και τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ