Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συνεχίζει και φέτος τη διευρυμένη εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (ΕΜ) των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Η Ενιαία Πολιτική για την ΕΜ εφαρμόζεται στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ.82.966, ημερ. 12/7/2017), καθώς και οδηγιών της Αρμόδιας Αρχής.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι στη διάθεση όλων των σχολείων η Ηλεκτρονική Πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών ( https://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy/index.jsp?pnum=PUB001), την οποία μπορούν να αξιοποιούν τα σχολεία, προκειμένου να αναπτύσσουν και να εκτυπώνουν το Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους. Παράλληλα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει σε αριθμό σχολείων όλων των βαθμίδων το Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ), σε προαιρετική βάση. Τα σχολεία που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΥΕΜ υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών τους.

1. Σχολεία όλων των βαθμίδων: Υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών – Χρήση της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης

Σύμφωνα με την Ενιαία Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση, ΟΛΑ τα σχολεία όλων των βαθμίδων παγκύπρια, θα πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης, στη βάση της/των προτεραιότητας/ων του σχολείου και των εκπαιδευτικών τους, ως αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, ημερ. 28/8/2017). Η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να γίνει μετά από διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίοι/οποίες θα επιλέξουν το/τα θέμα/θέματα προτεραιότητας, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής μονάδας. Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ( https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1580&Itemid=456&lang=el) υπάρχει αναρτημένο υλικό για τα στάδια και τη διαδικασία εκπόνησης. Επίσης, ο νέος Οδηγός με τίτλο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Οδηγός Σχεδιασμού, Εφαρμογής, Υποστήριξης», ο οποίος πέρυσι διανεμήθηκε σε δύο αντίγραφα σε κάθε σχολείο, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες, όπως το σκεπτικό, τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προγράμματος ΕΜ στο σχολείο, περιγραφή δράσεων, εργαλεία κ.ά. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακή μορφή στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  ( https://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/em/Neos_Odigos_Epaggelmatikis_Mathisis_2020.zip).

Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης σε κάθε σχολείο παγκύπρια θα πρέπει να οριστεί ως Συντονιστής/Συντονίστρια Επαγγελματικής Μάθησης ένας/μία Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια (για τη Δημοτική Εκπαίδευση) και ένας/μία Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια Α΄ (για τη Μέση Εκπαίδευση). Σε μεγαλύτερες σχολικές μονάδες συστήνεται η λειτουργία Συντονιστικής Επιτροπής.

Το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης κάθε σχολείου θα πρέπει να υποβληθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης ( https://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy), η οποία επιτρέπει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση του Σχεδίου Δράσης (καταχώριση του θέματος και των ειδικών στόχων για επαγγελματική μάθηση, των δράσεων και του σχετικού χρονοδιαγράμματος). Η Ηλεκτρονική Πύλη διευκολύνει την παρακολούθηση και την αποτίμηση των δράσεων που εφαρμόζονται στο σχολείο με διαμορφωτικό τρόπο, μέσω διαδικασίας ενδιάμεσου απολογισμού τον Φεβρουάριο και, προαιρετικά, με αποτίμηση κάθε δράσης ξεχωριστά. Επίσης, διευκολύνει τον τελικό απολογισμό των δράσεων με διαδικασία τελικού απολογισμού την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Η Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης επιτρέπει τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τέλος, τα σχολεία που αξιοποιούν την Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν και να εκτυπώνουν (ή να αποθηκεύουν υπό μορφή .pdf) το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης προηγούμενων ετών και να ανατρέχουν σε οποιοδήποτε υλικό είχε αναρτηθεί. Λεπτομερής οδηγός για την υποβολή σχεδίων δράσης μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης είναι διαθέσιμος στον ιστοχώρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy, κάτω από τον σύνδεσμο (εικονίδιο) «Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης»).

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης κάθε σχολείο μπορεί να αξιοποιήσει διάφορες επιμορφωτικές δράσεις που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (π.χ. Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Σεμινάρια για Γονείς, Συνέδρια-Ημερίδες, Προγράμματα ΠΑ.ΒΙ.Σ., Προγράμματα ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών κ.ά.), για τα οποία τα σχολεία ενημερώνονται με σχετικές εγκυκλίους ή ανακοινώσεις.

2. Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Α) Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης – Αιτήσεις συμμετοχής

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, για τη σχολική χρονιά 2021-2022, προσφέρει τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης να συμμετέχουν, σε προαιρετική βάση, στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) των εκπαιδευτικών τους. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΥΕΜ γίνεται από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου στον διαδικτυακό χώρο εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ( http://www.pi-eggrafes.ac.cy) από την 1η μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 και αφού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Καθηγητικού Συλλόγου. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΥΕΜ θα υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς από Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών τους. Τον συντονισμό του ειδικού Προγράμματος ΥΕΜ στο σχολείο αναλαμβάνει ένας/μία Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια Α΄.

Σημαντική επισήμανση: Για τα σχολεία που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα συμμετέχουν, συστήνεται να γίνουν σχετικές ρυθμίσεις του ωρολόγιου προγράμματος, ώστε ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια Επαγγελματικής Μάθησης του σχολείου να είναι διαθέσιμος/η ημέρα Πέμπτη από τις 11.00 μέχρι τις 12.30, γιατί θα πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός εξ αποστάσεως ή/και διά ζώσης συναντήσεων με τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Επαγγελματικής Μάθησης των συμμετεχόντων σχολείων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Β) Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης – Κατάλογος Συμμετεχόντων σχολείων

Σε συνέχεια προηγούμενης εγκυκλίου (Αρ. Φακ. 7.1.10.8.3/4, ημερ. 7/5/2021), συνολικά 25 σχολεία, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, θα συμμετέχουν στο Ειδικό Πρόγραμμα ΥΕΜ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022. Στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΥΕΜ παραχωρείται χρόνος μέχρι δύο (2) διδακτικών περιόδων από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον συντονισμό του Προγράμματος. Ο κατάλογος των συμμετεχόντων σχολείων για τη σχολική χρονιά 2021-2022 επισυνάπτεται.

Τον συντονισμό του ειδικού Προγράμματος ΥΕΜ στο σχολείο θα πρέπει να αναλάβει ένας/μία Βοηθός Διευθυντής/Διευθύντρια ή/και ένας/μία μέχρι δύο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτικοί.

Σημαντική επισήμανση: Στα συμμετέχοντα σχολεία συστήνεται να γίνουν σχετικές ρυθμίσεις του ωρολόγιου προγράμματος, ώστε ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια Επαγγελματικής Μάθησης του σχολείου να είναι διαθέσιμος/η ημέρα Πέμπτη από τις 11.00 μέχρι τις 12.30, γιατί θα πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός εξ αποστάσεως ή/και διά ζώσης συναντήσεων με τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Επαγγελματικής Μάθησης των συμμετεχόντων σχολείων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΥΕΜ) ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022

Α/Α

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΒ΄)

2

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Γ΄

3

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ

4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

5

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ Β΄

6

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

7

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΕ΄ - ΕΚΑΛΗΣ

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ

10

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ Β΄

11

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α΄ (ΚΑ΄)

12

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

13

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α΄

15

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (ΚΒ΄)

16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β΄

17

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Ε΄

19

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ΄

20

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ

21

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΛΙΟΥ Γ΄ - ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

22

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ

23

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ

24

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

25

ΣΧΟΛΗ ΚΩΦΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ