1. Εισαγωγή

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) είναι μία από τις διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και λειτουργεί από το 1973.

Όραμα του ΠΙ είναι η συνεχής επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, καθώς και η ουσιαστική συμβολή στον καθορισμό και την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία και την έρευνα και τις προτεραιότητες του Υπουργείου, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η αποστολή του ΠΙ είναι:

 • Η συνεχής επαγγελματική μάθηση και στήριξη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και όλων των θέσεων
 • Η συμμετοχή στη λήψη απόφασης για την εκπαιδευτική πολιτική σε οριζόντια παιδαγωγικά θέματα
 • Το συμβουλευτικό έργο προς την Αρμόδια Αρχή
 • Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης και του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το έργο του ΠΙ είναι αναπτυξιακό και αφορά κυρίως στους εξής βασικούς άξονες:

 • Προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, με διάφορα υποχρεωτικά προγράμματα και προαιρετικά σεμινάρια.
 • Προγραμματίζει και διεξάγει εκπαιδευτικές έρευνες και μελέτες αξιολόγησης.
 • Παρακολουθεί και αποδελτιώνει τις σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική.
 • Προωθεί την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
 • Μεριμνά για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, το σχεδιασμό και την παραγωγή διδακτικού υλικού, την έκδοση σχολικών βιβλίων.

2. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από το ΠΙ, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει το πλαίσιο, τη διαδικασία και τα μέτρα που τηρούνται από το ΠΙ κατά τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητάς τους.

Στην παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Ορισμοί Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ)
 • Ρόλος του ΠΙ με βάση τον ΓΚΠΔ
 • Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων
 • Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
 • Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Λήψη τεχνικών-οργανωτικών μέτρων
 • Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
 • Τόπος και χρόνος διατήρησης των δεδομένων
 • Δικαιώματα για τα υποκείμενα δεδομένων
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Υποβολή παραπόνου
 • Ισχύς πολιτικής

3. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Για την υλοποίηση της αποστολής του το ΠΙ συμμορφώνεται με ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από τον Μάιο του 2018 και τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 [Ν.125(Ι)/2018].

4. Ορισμοί του ΓΚΠΔ

Οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του ισχύοντα Νόμου του 2018 που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική είναι οι εξής:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«υποκείμενο των δεδομένων» σημαίνει φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα τυγχάνουν οποιασδήποτε επεξεργασίας·

«ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων» αποτελούν τα δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων για την αποκλειστική ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή δεδομένων που αφορούν στην υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό

«επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα∙ όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή της Δημοκρατίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο της Δημοκρατίας·

«εκτελών την επεξεργασία» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας·

5. Ρόλος του ΠΙ με βάση τον ΓΚΠΔ

Με βάση τον ΓΚΠΔ, το ΠΙ είναι «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων» ως ορίζεται ανωτέρω. Το ΠΙ δύναται να αναθέσει μέρος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται σε εξωτερικό οργανισμό/φορέα ως εκτελών την επεξεργασία. Η διενέργεια της επεξεργασίας από τον εκτελούντα την επεξεργασία διέπεται από σύμβαση ή άλλη νομικά δεσμευτική πράξη, υπαγόμενη στο ενωσιακό δίκαιο ή στην οικεία νομοθεσία, η οποία συνδέει τον εκτελούντα την επεξεργασία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία καθορίζονται το αντικείμενο και η διάρκεια της επεξεργασίας, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, ο τύπος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του υπευθύνου επεξεργασίας.

6. Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων

Το ΠΙ συλλέγει προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, μέσα από τις ακόλουθες πηγές:

 • το προσωπικό του ΠΙ
 • τις ανακοινώσεις
 • τη διαδικτυακή πύλη εγγραφών για εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στα διάφορα προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 • έρευνες, για εκπαιδευτικούς και μαθητές
 • εξωτερικούς συνεργάτες για καταρτισμό Μητρώου Εκπαιδευτών.

7. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Αξιοποιώντας τις προαναφερθείσες πηγές το ΠΙ συλλέγει προσωπικά δεδομένα ευαίσθητα και μη ευαίσθητα, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, φύλο, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση εργασίας, ειδικότητα, θέση, βαθμίδα.

8. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Το ΠΙ δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση, όταν έχει δοθεί η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και για άλλους σκοπούς οι οποίοι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΠΙ.

9. Λήψη τεχνικών-οργανωτικών μέτρων

Το ΠΙ λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις, ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, αποθηκεύονται και τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με όλα τα πρότυπα και τις δικλείδες ασφαλείας και είναι προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή. Επιπλέον, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλον, πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τον σκοπό επεξεργασίας που προβλέπεται ανωτέρω.

10. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Το ΠΙ δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, σε περίπτωση μιας τέτοιας μεταφοράς δεδομένων βάσει τυποποιημένων συμβάσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις απαραίτητες εγγυήσεις που έχουν τεθεί βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΓΚΠΔ 2016/679), και επιτρέπεται μόνο μετά από σχετική αδειοδότηση από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

11. Τόπος και χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Για την εκτέλεση της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων χρησιμοποιούνται οι υπηρεσιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, στους οποίους πρόσβαση έχει μόνο εξουσιοδοτημένο κατά περίπτωση προσωπικό του ΠΙ, το οποίο διαθέτει μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται και σε έντυπη μορφή, στους υπηρεσιακούς φακέλους που διατηρεί το ΠΙ, ή/και σε ηλεκτρονική μορφή, στους υπηρεσιακούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με περιορισμένη πρόσβαση μόνο στο κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (Άρθρο 5), τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων αυστηρά και μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εν συνεχεία, τα εκάστοτε δεδομένα διαγράφονται οριστικά με ασφαλή τρόπο.

12. Δικαιώματα για τα υποκείμενα δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ορίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα, ως εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης (right to access): Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρούνται για το υποκείμενο και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης (right to rectification): Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών του πληροφοριών. Σε κάθε στάδιο το υποκείμενο μπορεί να ελέγξει και να επικαιροποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.
 • Δικαίωμα διαγραφής (right to be forgotten): Δικαίωμα διαγραφής μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που τους αφορούν.
 • Δικαίωμα περιορισμού (right to restriction): Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, ακόμα και όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα, αλλά ζητείται η διαφύλαξη τους εξαιτίας νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης (right to object): Η προβολή ένστασης ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (right to data portability): Το δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των προσωπικών τους δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης, προς επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τη νομιμότητα στην οποία βασιζόταν πριν την απόσυρση.
 • Δικαίωμα υποβολής παραπόνου: Δικαίωμα υποβολής παράπονου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον/στην εκάστοτε Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

13. Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σχετικά με διαχείριση από το ΠΙ των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως:

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22402300
Τηλεομοιότυπο: 22402398
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

14. Υποβολή παραπόνου

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία έχετε το δικαίωμα για υποβολή παραπόνου βάσει της ακόλουθης διαδικασίας.

Για την υποβολή του παραπόνου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε αρχικά στο ΠΙ, ως τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επίλυση του θέματός σας.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι το παράπονό σας ή τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση του ΠΙ, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων του ΥΠΠΑΝ στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Αν το ζήτημα δεν επιλυθεί, μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. είτε ταχυδρομικώς, ως εξής:

Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία

15. Ισχύς πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δημοσιεύθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στις 25 Αυγούστου 2021 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί.