Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με στόχο την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την όσο το δυνατό καλύτερη επιστροφή στο σχολικό περιβάλλον με τη συνεχιζόμενη πανδημία, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας έχει αναπτύξει Σχέδιο Δράσης με υποστηρικτικές δραστηριότητες πρόληψης και στήριξης της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών και γενικότερα του σχολικού πλαισίου. Στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης το Υπουργείο συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και την Ειδική Επιτροπή Ψυχολογικής Στήριξης και Ανάκαμψης των Πολιτών του Υπουργείου Υγείας.

Μέρος του Σχεδίου Δράσης αποτελούν διαδικτυακές συναντήσεις με τους Διευθυντές/Διευθύντριες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ομάδα εκπαιδευτικών ψυχολόγων θα παρουσιάσει το θέμα «Ψυχική Υγεία και Ενδυνάμωση Μαθητών και Εκπαιδευτικών». Η παρουσίαση θα αναφέρεται στη συνεχιζόμενη κρίση της πανδημίας και τρόπους αντιμετώπισής της, την έγκαιρη αναγνώριση δυσκολιών από τους εκπαιδευτικούς και την ομαλοποίηση της κατάστασης στο σχολικό περιβάλλον. Στόχος της δράσης είναι η διάχυση της γνώσης από τις διευθύνσεις στο προσωπικό των σχολείων και η συνεχής επικοινωνία με την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΠΑΝ, μέσω του/της οικείου/ας εκπαιδευτικού/ής ψυχολόγου.

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν για τη Δημοτική Εκπαίδευση στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, για την  Προδημοτική Εκπαίδευση στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και για τη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στις 22 Σεπτεμβρίου 2021. Όλες οι συναντήσεις θα είναι διαδικτυακές και θα διαρκέσουν από τις 9.30 π.μ. μέχρι τις 10.30 π.μ.

Η παρουσίαση θα αποσταλεί, επίσης, ηλεκτρονικά σε όλα τα σχολεία και το κάθε σχολείο θα έχει την ευθύνη για τη διάχυσή της στο προσωπικό του. Για περαιτέρω συζήτηση της παρουσίασης ή άλλων σχετικών θεμάτων, τα σχολεία μπορούν να αποτείνονται στον/στην οικείο/α εκπαιδευτικό/ή ψυχολόγο.

 

Σχετικός σύνδεσμος θα από σταλεί πριν την ημερομηνία των παρουσιάσεων στις διευθύνσεις των σχολείων, ώστε να μπορούν να συνδεθούν κατά την ημέρα και ώρα της παρουσίασης.


Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες περαιτέρω.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ