ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στη βάση της έκθεσης-πρότασης που υπέβαλε ο Καθηγητής  E.G. Wedell, από το Πανεπιστήμιο του Manchester, Σύμβουλος της ΟΥΝΕΣΚΟ, το 1971 με τίτλο «Κύπρος - Δάσκαλος και Εκπαιδευτική Ανάπτυξη».

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο άρχισε να λειτουργεί το 1973, υπό τη διεύθυνση του πρώτου Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρος Ιωάννη Κουτσάκου (1973-1983), με στόχο:

  • Να γίνει κέντρο, όπου το επάγγελμα από μόνο του αναλαμβάνει την κριτική των πράξεων και δραστηριοτήτων του, και όπου η συνεργατική εργασία γίνεται από τους εκπαιδευτές σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας στο σύστημα, είτε εμπλέκονται σε διδασκαλία στην τάξη, είτε σε διδακτική εξάσκηση σε διοικητικούς ρόλους ή στην εκπαιδευτική διεύθυνση (Weddell, 1971, 14).

Από τον Ιούνιο του 2002 έχει ενταχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η ενοποιημένη Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (ΥΑΠ), η οποία ασχολείται με τη συγγραφή και έκδοση διδακτικών βιβλίων, την παραγωγή διδακτικού υλικού, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους μαθητές, καθώς και με το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων.

Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης τον Ιούνιο του 2008, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α) και παράλληλα διορίστηκε Επιστημονικό Συμβούλιο.

Αποστολή του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι να συμβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε θέματα που αφορούν στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την έρευνα και γενικότερα σε ζητήματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης και να διασφαλίζει τη συνεργασία των δύο ιδρυμάτων.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λειτούργησε κατά το 2009 με τη νέα δομή.

 

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Αποστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι να μεριμνά για τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, να τεκμηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Το έργο του είναι αναπτυξιακό και κινείται στους εξής βασικούς άξονες:

  • Προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, με διάφορα υποχρεωτικά προγράμματα και προαιρετικά σεμινάρια
  • Προγραμματίζει και διεξάγει εκπαιδευτικές έρευνες και μελέτες αξιολόγησης
  • Παρακολουθεί και αποδελτιώνει τις σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική
  • Προωθεί την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
  • Μεριμνά για τη συγγραφή και έκδοση  βιβλίων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, το σχεδιασμό  και την παραγωγή διδακτικού υλικού, την έκδοση σχολικών βιβλίων.

 

ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Το κεντρικό κτήριο και οι εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου βρίσκονται στα Λατσιά. Παράρτημα λειτουργεί στη Λεμεσό, για να καλύπτονται οι ανάγκες των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Στο κεντρικό κτήριο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτουργεί Βιβλιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όλα τα μέλη του προσωπικού έχουν μεγάλη εκπαιδευτική πείρα και  υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (Μάστερ ή Διδακτορικό πτυχίο). Το προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Τομέων, τους Μόνιμους καθηγητές, τους Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αξιοποιεί το προσωπικό τους για την επίτευξη των στόχων του. Συνεργάζεται, επίσης, με τους καθηγητές των Πανεπιστημίων της Κύπρου αλλά και ιδρυμάτων του εξωτερικού , οι οποίοι   προσκαλούνται να λάβουν μέρος σε επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες.