Έρευνα

Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων για το φαινόμενο της βίας στο σχολείο - Δεδομένα

Η συλλογή δεδομένων, η οποία γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση ερωτηματολογίων, απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες (10 χρονών και άνω), στους γονείς/κηδεμόνες τους, καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου, και διεξάγεται σε προσωπικό χρόνο. Πριν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας, οι γονείς/κηδεμόνες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν ένα έντυπο συγκατάθεσης για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται με σύμβαση ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - ΓΚΠΔ).