Προγράμματα Επιμόρφωσης

Προσφερόμενα Προγράμματα Δευτεροβάθμιας

Δομημένα Προγράμματα Επιμόρφωσης εντός της σχολικής μονάδας

(1) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού

Ο σχολικός εκφοβισμός παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα κυριότερα προβλήματα, τα οποία καλείται να διαχειριστεί μια σχολική μονάδα σε παγκόσμιο επίπεδο (Espelage et al., 2016) . Ο σχολικός εκφοβισμός ορίζεται ως συστηματική και επαναλαμβανόμενη σκόπιμη πράξη βίας από κάποιον/ους που έχει/ουν περισσότερη δύναμη προς κάποιον/ους που έχει/ουν λιγότερη δύναμη (Gladden et al., 2014). Στη σχολική πραγματικότητα της Κύπρου, παρατηρείται δυσκολία στην αναγνώριση του εκφοβισμού και του διαχωρισμού του από άλλες μορφές βίας, καθώς και στις προσεγγίσεις διαχείρισης που προτείνονται σε κάθε περίπτωση. Η σωστή ενημέρωση και γεφύρωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών,παιδιών και γονέων/κηδεμόνων μπορούν να βοηθήσουν στην υπέρβαση της δυσκολίας αυτής.

Τα Προγράμματα του ΠΑ.ΒΙ.Σ. που εφαρμόζονται σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια, έχουν στόχο τόσο την αναγνώριση και την κατανόηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο, όσο και την έγκαιρη παρέμβαση με σκοπό τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού και της θυματοποίησης. Επιπρόσθετα, στόχος των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη ολιστικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, με τη συμμετοχή και τη συμβολή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς και την τοπική κοινότητα.

(α) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού στο Γυμνάσιο

Με αυτό το Πρόγραμμα παρέχεται υποστήριξη σε Γυμνάσια για πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Επιμόρφωση της Διευθυντικής Ομάδας, της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας και του/της Καθηγητή/Καθηγήτριας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στη διαχείριση περιστατικών εκφοβισμού και στη διαμόρφωση της πολιτικής του σχολείου για αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
  • Επιμόρφωση όλου του προσωπικού για κατανόηση, αναγνώριση και ευαισθητοποίηση γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού.
  • Επιμόρφωση των γονέων/κηδεμόνων.