Έρευνα

Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος
11.10.2023 Παράταση συλλογής δεδομένων για την Γ’ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024 (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
23.01.2023 Αποστολή ενημερωτικών τριπτύχων: 1. Τρίπτυχο Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ) (για εκπαιδευτικούς), 2. Τρίπτυχο (STOP στη Βία) για την έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο (για μαθητές/μαθήτριες)
02.11.2022 Α. Παράταση για ορισμό Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού για τη Γ΄ Φάση της Έρευνας Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
Β. Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς
Γ. Επισκέψεις μελών της ερευνητικής ομάδας σε σχολικές μονάδες
04.10.2022 Γ΄ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
14.04.2022 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμπλήρωσης ερωτηματολογίων για τη Β’ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο
15.02.2022 Α. Υπενθύμιση για συμμετοχή στη Β΄ Φάση της Έρευνας Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19) Β. Διαδικτυακή Ενημερωτική Συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικούς
22.12.2021 Β΄ Φάση της Έρευνας σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο (Αρ. Σύμβασης ΓΔ 14-19)
10.05.2021 Α΄ φάση της έρευνας στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης που αφορά στην αγορά υπηρεσιών ερευνητή για «Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο» (ΓΔ 14-19)
21.06.2019 Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από ερευνητή/ερευνήτρια για διεξαγωγή διαχρονικής έρευνας σχετικά με το φαινόμενο της βίας στο σχολείο