Έρευνα

Μηχανισμός Συλλογής Δεδομένων για το φαινόμενο της βίας στο σχολείο - Στόχοι

Κυριότεροι στόχοι της έρευνας, μεταξύ άλλων, είναι:

  • Η εξαγωγή βασικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικά με τις μορφές και την έκταση της βίας σε κάθε σχολική μονάδα και παγκύπρια.
  • Η συσχέτιση του φαινομένου της βίας στο σχολείο με διάφορες παραμέτρους που σχετίζονται με το σχολικό περιβάλλον, το οικογενειακό περιβάλλον, το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και ατομικούς παράγοντες που αφορούν στο ίδιο το παιδί.
  • Ο εντοπισμός των σχολείων με μεγαλύτερη έκθεση σε φαινόμενα βίας που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.
  • Η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με προστατευτικούς παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.
  • Η υποβολή εισηγήσεων για παρεμβάσεις για πρόληψη και διαχείριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν παιδιά που παρουσιάζουν κλινικές διαστάσεις του φαινομένου της βίας.
  • Η δημιουργία κεντρικής τράπεζας δεδομένων στο ΥΠΠΑΝ για σκοπούς παρακολούθησης του φαινομένου και χάραξη πολιτικής.
  • Η καλύτερη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και η βελτίωση της προσαρμοστικότητας των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο.