Εθνική Στρατηγικής

Κείμενο Εθνικής Στρατηγικής

Το τελικό κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 17/01/2018. Στις 12/10/2018 πραγματοποιήθηκε διάσκεψη τύπου για την επίσημη έναρξη των εργασιών της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο.

Άξονες της Εθνικής Στρατηγικής

1. Δημιουργία συστημάτων πληροφόρησης με στόχο τη(ν):

 • Ανάπτυξη συστήματος συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς βασικών αποτελεσμάτων για τη βία στο σχολείο, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
 • Ανάπτυξη συστήματος συλλογής, κωδικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων και αναφοράς αποτελεσμάτων για τη βία στο σχολείο, σε εθνικό επίπεδο (ΥΠΠΑΝ).
 • Δημιουργία κεντρικής τράπεζας δεδομένων για σκοπούς παρακολούθησης της έκτασης και των μορφών της βίας και διαμόρφωση πολιτικής από το ΥΠΠΑΝ.
 • Εκπόνηση ερευνών που αφορούν στη βία στο σχολείο.

2. Νομικά και διοικητικά μέτρα για πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο με στόχο τη(ν):

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής, σε επίπεδο ΥΠΠΑΝ, για την πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο.
 • Λήψη νομικών και διοικητικών μέτρων για καλύτερη διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού για προστασία από τη βία στο σχολείο.
 • Λήψη νομικών και διοικητικών μέτρων για καλύτερη διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού για πρόσβαση σε υπηρεσίες αποκατάστασης και στήριξης.

3. Ενίσχυση δομών με στόχο τη(ν):

 • Βελτίωση του συστήματος διατμηματικών και ενδοτμηματικών διαδικασιών ενημέρωσης και συνεργασίας σε θέματα που αφορούν στην προστασία των παιδιών από κάθε μορφή βίας.
 • Λήψη μέτρων για καλύτερη διασφάλιση του δικαιώματος των μαθητών/μαθητριών στην ιδιωτική ζωή εντός της σχολικής μονάδας.
 • Ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.
 • Λειτουργία σχολικών χώρων και εγκαταστάσεων που είναι ασφαλείς, προσβάσιμοι και προάγουν το απαιτούμενο θετικό κλίμα για την ολιστική ανάπτυξη των μαθητών.
 • Υποστήριξη της σχολικής μονάδας για καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών.
 • Ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ΥΠΠΑΝ και ΜΜΕ, με στόχο την προστασία των μαθητών/μαθητριών από τον στιγματισμό και την παραβίαση του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή από τα ΜΜΕ.

4. Εμπλουτισμός γνώσεων και ενίσχυση δεξιοτήτων για ανάπτυξη ειρηνικών στάσεων και συμπεριφορών από μαθητές/μαθήτριες με στόχο τη(ν):

 • Έμφαση στην προαγωγή του σεβασμού στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη μη διάκριση και την ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα.
 • Εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών σε Δεξιότητες Ζωής.
 • Εφαρμογή Προγραμμάτων που έχουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα.
 • Εφαρμογή επανορθωτικών πρακτικών σε περιπτώσεις άσκησης βίας ή παραβίασης των κανονισμών.
 • Αναγνώριση των στερεοτύπων του φύλου και των τρόπων που εκδηλώνονται με τη μορφή βίας.

5. Συμμετοχή των παιδιών με στόχο τη(ν):

 • Προαγωγή και ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών/μαθητριών στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τον έλεγχο πολιτικών και προγραμμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας και ΥΠΠΑΝ.
 • Διαμόρφωση των διαδικασιών που ακολουθούνται, τόσο σε επίπεδο ΥΠΠΑΝ όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ώστε να είναι πιο φιλικές προς το παιδί και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του.
 • Ενδυνάμωση των μαθητών/μαθητριών με δεξιότητες, ώστε να μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους/τις αφορούν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων μαθητών/μαθητριών.

6. Ενδυνάμωση γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, διευθυντικής ομάδας με στόχο τη(ν):

 • Ενεργό εμπλοκή των γονέων στον στόχο για προαγωγή ασφαλούς και φιλικού προς το παιδί σχολικού περιβάλλοντος.
 • Ενδυνάμωση των γονέων σε θέματα γονικών δεξιοτήτων.
 • Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και της διευθυντικής ομάδας σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, βίας στη βάση του φύλου, ανταπόκρισης στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών, συλλογής/κωδικοποίησης/ανάλυσης δεδομένων για τη βία στο σχολείο, εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών του ΥΠΠΑΝ.

Επιτροπή Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής

Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής έχει καθοριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής, την προεδρία της οποίας έχει το ΠΑ.ΒΙ.Σ.

 

Θέμα Αρχείο
Πρόταση pdf
Τελικό κείμενο pdf
Διάσκεψη Τύπου pdf
Χαιρετισμός Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστα Χαμπιαούρη pdf
Ομιλία Συντονίστριας Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο, Δρας Μαρίας Καραγιάννη pdf
Παρουσίαση pdf
Φωτογραφικό Υλικό

Εθνική Στρατηγική ενάντια στη Βία στο σχολείοΕθνική Στρατηγική ενάντια στη Βία στο σχολείοΕθνική Στρατηγική ενάντια στη Βία στο σχολείοΕθνική Στρατηγική ενάντια στη Βία στο σχολείοΕθνική Στρατηγική ενάντια στη Βία στο σχολείο