Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με στόχο τη συνεχιζόμενη επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών στο έργο τους, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχωρεί σε διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των σχολείων και των εκπαιδευτικών επιδιώκοντας να αποτυπώσει, μέσω ηλεκτρονικού εργαλείου, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και τις εξειδικευμένες πτυχές των θεμάτων αυτών. Στη βάση της διάγνωσης των συγκεκριμένων αναγκών θα οργανωθούν αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις στο Διήμερο Εκπαιδευτικού, που θα πραγματοποιηθεί από τις 7 μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι η συμβολή όλων των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου είναι καθοριστική για την ακριβή καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών. Για τον σκοπό αυτό, έχει ετοιμαστεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω φόρμας Google, ξεχωριστά για την κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς και τους/τις Διευθυντές/Διευθύντριες κάθε σχολείου, ώστε να αποτυπωθεί, όσο το δυνατό, πληρέστερη εικόνα των αναγκών του εκπαιδευτικού κόσμου, ανά επαρχία και ανά σχολική μονάδα. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις-σύνδεσμοι στους οποίους μπορείτε να βρείτε τα ερωτηματολόγια είναι οι ακόλουθοι:

(α) Για την Προσχολική Εκπαίδευση: https://forms.gle/KK39V8tHk44TLxgR8

(β) Για τη Δημοτική Εκπαίδευση:  https://forms.gle/Ka1josz4L3BghRpN9

(γ) Για την Ειδική Εκπαίδευση: https://forms.gle/Ht6Kz4Fd3DjNMSFp8

Παρακαλείστε όπως παραχωρήσετε συγκεκριμένο χρόνο στους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας (π.χ. στο πλαίσιο συνεδρίας προσωπικού ή κατά την περίοδο συντονισμού), για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

 

Εγκύκλιος