Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) υλοποιεί τη διαχρονική έρευνα με στόχο τη «Δημιουργία Μηχανισμού Συλλογής Δεδομένων Σχετικά με το Φαινόμενο της Βίας στο Σχολείο», μέσω αγοράς υπηρεσιών από Ανάδοχο, μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Ο Ανάδοχος της σύμβασης, ο οποίος θα υλοποιήσει την έρευνα με την επιστημονική του ομάδα, είναι ο Δρ Κώστας Φάντη, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας του ΠΚ.

Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2018-2023 και η ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης της σύμβασης έχει αναληφθεί από το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η πιο πάνω έρευνα, θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα σχολικά έτη (2019-2023) και περιλαμβάνει συλλογή δεδομένων για τρεις διαδοχικές σχολικές χρονιές (3 φάσεις) από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου, όλων των βαθμίδων.

Κυριότεροι στόχοι της πιο πάνω έρευνας, μεταξύ άλλων, είναι:

  • Η εξαγωγή βασικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σχετικά με τις μορφές και την έκταση της βίας σε κάθε σχολική μονάδα και παγκύπρια.
  • Η διερεύνηση του φαινομένου της βίας στο σχολείο σε σχέση με διάφορες παραμέτρους που αφορούν στο σχολικό και στο οικογενειακό περιβάλλον, στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και σε ατομικούς παράγοντες που σχετίζονται με το ίδιο το παιδί.
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με προστατευτικούς παράγοντες και παράγοντες επικινδυνότητας γύρω από το φαινόμενο της βίας στο σχολείο.
  • Δημιουργία κεντρικής τράπεζας δεδομένων στο ΥΠΠΑΝ για σκοπούς παρακολούθησης του φαινομένου της σχολικής βίας και χάραξη πολιτικής.
  • Δημιουργία εργαλείου το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται διαχρονικά από την κάθε σχολική μονάδα για διερεύνηση της έκτασης και των μορφών της βίας στο σχολείο και καταγραφής των απόψεων των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων/κηδεμόνων για μέτρα πρόληψης και διαχείρισής της.

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται με σύμβαση ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - ΓΚΠΔ).

Κατά την Α΄ φάση συλλογής δεδομένων, η οποία αρχίζει άμεσα, με τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου, καλούνται (α) οι εκπαιδευτικοί, (β) οι μαθητές/μαθήτριες και (γ) οι γονείς/κηδεμόνες τους, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια, τα οποία είναι σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου.

Η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους/τις μαθητές/μαθήτριες αναφέρεται μόνο σε μαθητές/μαθήτριες που είναι 10 ετών και άνω (Δ΄ τάξη Δημοτικού και άνω).

Τονίζεται ότι κάθε σχολική μονάδα, η οποία θα λάβει μέρος στην έρευνα, θα επωφεληθεί, (α) με αναφορά συμπερασμάτων ειδικά για τις συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα (σχετικά με το θέμα της έρευνας) και (β) με παροχή συγκεκριμένων εισηγήσεων για παρεμβάσεις και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Ως Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων, παρακαλείσθε όπως προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες οι οποίες θα συμβάλουν στην προώθηση της Α΄ φάσης της έρευνας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Ενημέρωση και ενθάρρυνση των γονέων/κηδεμόνων για συμμετοχή στην έρευνα, με εκτύπωση και αποστολή προς αυτούς, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.

(β) Ενημέρωση και ενθάρρυνση των μαθητών/μαθήτριών των τάξεων Δ’ Δημοτικού και άνω για συμμετοχή στην έρευνα.

(γ) Ενημέρωση και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στην έρευνα, με εκτύπωση και διανομή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2.

(δ) Ορισμός ενός τουλάχιστον Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού, το αργότερο μέχρι τις 14/05/2021 (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 για περαιτέρω πληροφορίες).

Τονίζεται ότι είναι απαραίτητο πριν από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τα άτομα που θα λάβουν μέρος στην έρευνα (γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί) να συμπληρώσουν το Έντυπο Συγκατάθεσης που περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών για τον σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. Όσον αφορά στα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην έρευνα, θα χρειαστεί να δοθεί από πριν, η συγκατάθεσή των γονέων/κηδεμόνων τους.

Λόγω των δύσκολων συνθηκών που έχουν προκληθεί από την πανδημία της νόσου COVID-19 και λόγω της αναγκαιότητας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στην έρευνα, γίνεται σύσταση όπως χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετους τρόπους ηλεκτρονικής και δια ζώσης προώθησης των σχετικών πληροφοριών και του υπερσυνδέσμου (link) προς τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Αναφέρονται παραδείγματα πιθανών τρόπων ηλεκτρονικής προώθησης:

  1. Ανάρτηση της Επιστολής προς Γονείς και Κηδεμόνες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου σας (ή και σε άλλες ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης)
  2. Αποστολή της Επιστολής προς Γονείς και Κηδεμόνες (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και στον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σας.
  3. Αποστολή προσωπικού τηλεφωνικού μηνύματος σε γονείς/κηδεμόνες με τις πληροφορίες που αφορούν στην έρευνα, καθώς και τους υπερσυνδέσμους (links) ηλεκτρονικής συμπλήρωσης.
  4. Ενθάρρυνση του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σας για αποστολή μηνύματος με τους υπερσυνδέσμους, προς το σύνολο των γονέων/κηδεμόνων.
  5. Ενημέρωση και ενθάρρυνση των μαθητών/μαθητριών μέσω των εκπαιδευτικών τους, με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός (π.χ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Microsoft Teams).

Συνοπτικά, σε συνέχεια των πιο πάνω ενημερώνουμε ότι επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ τα ακόλουθα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Επιστολή προς τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις μαθητές/μαθήτριες για τη συμμετοχή τους στην έρευνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Ενημερωτικό έντυπο για τους/τις εκπαιδευτικούς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ορισμός Συντονιστή/Συντονίστριας Εκπαιδευτικού του σχολείου.

Σημειώνεται ότι στα Παραρτήματα 1 και 2 παρέχεται ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου συγκατάθεσης για συμμετοχή, καθώς και του ερωτηματολογίου της έρευνας.

Η συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου 2021.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η σημασία της έρευνας είναι τεράστια για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολείο. Η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχή διεξαγωγή της Α΄ φάσης της έρευνας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, στα τηλέφωνα 22402466 και 22402358.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1 - Γονείς/Κηδεμόνες μαθητών/μαθητριών

Παράρτημα 2 - Εκπαιδευτικούς

Παράρτημα 3 - Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικός