Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA3 με τίτλο “PASSAGE - Pedagogies of Passing from Reception to Education” «PASSAGE - Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη μετάβαση από την υποδοχή στην εκπαίδευση», το οποίο στοχεύει να στηρίξει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με καινοτόμες μεθόδους και προσεγγίσεις σε θέματα ένταξης μαθητών και μαθητριών ηλικίας 6 – 14 ετών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία. Συγκεκριμένα, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα υποστηρικτικό σύστημα που θα διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση των ανήλικων υπηκόων τρίτων χωρών στην ποιοτική εκπαίδευση, το οποίο θα αποτελείται από εργαλεία, όπως πλατφόρμα επικοινωνίας, από επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών, μέσα από βιωματικά εργαστήρια και από μια σειρά από συστάσεις προς τα κέντρα λήψης αποφάσεων των συμμετεχουσών χωρών (Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Λιθουανία).

Στο πλαίσιο του έργου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των απόψεων των εκπαιδευτικών για το θέμα της ένταξης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική και προσφυγική βιογραφία στα σχολεία της Κύπρου. Για τον σκοπό, αυτό και με τη συνεργασία όλων των εταίρων στο Πρόγραμμα, έχει διαμορφωθεί ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης των απόψεων, καθώς και των αναγκών των εκπαιδευτικών, για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας τους να διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση (και το δικαίωμα πρόσβασης) στην ποιοτική εκπαίδευση γίνεται σεβαστή, προστατεύεται και εκπληρώνεται. Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα για τη δημιουργία και προσφορά εκπαιδευτικού υλικού για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Το ερωτηματολόγιο, που είναι ανώνυμο, είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://1ka.arnes.si/a/21519 από τις 26 Απριλίου 2021 μέχρι τις 14 Μαΐου 2021. Ο εκτιμώμενος χρόνος για τη συμπλήρωσή του είναι εφτά (7) με δέκα (10) λεπτά και όλα τα ερωτήματα είναι κλειστού τύπου. Τονίζεται ότι όλα τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους σκοπούς της έρευνας και σε συμμόρφωση με τον κανονισμό για την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Λειτουργών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Μαρία Πιτζιολή ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) και κ. Παναγιώτη Σάββα ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

 

Εγκύκλιος