Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) ήταν εισήγηση της Επιτροπής Ειδικών για τη Σχολική Βία, η οποία συστάθηκε το 2008 από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), μελέτησε το πρόβλημα της Σχολικής Παραβατικότητας και παρέδωσε σχετική έκθεση με εισηγήσεις.

Το ΠΑ.ΒΙ.Σ. αρχικά στεγάστηκε στο κτίριο του ΥΠΠΑΝ και από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, τον Ιανουάριο του 2010, συνεργάζεται με το Διεθνές Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο αντλώντας από την πλούσια εμπειρία και τα δεδομένα του σώματος αυτού.

Το 2019, το ΥΠΠΑΝ βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας όλες τις Υπηρεσίες του που ασχολούνται με θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παραβατικότητας στα σχολεία, προχώρησε σε πλήρη αναδόμηση των Υπηρεσιών αυτών. Στη βάση της νέας δομής, το ΠΑ.ΒΙ.Σ. υπάγεται, λόγω της φύσης του έργου του, διοικητικά στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Λόγω αρμοδιότητας συντονίζει τα θέματα επιμόρφωσης, έρευνας και τήρησης αρχείου για θέματα πρόληψης της παραβατικότητας, στη βάση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βία 2018-2022 (παράταση μέχρι τον Αύγουστο 2024) και παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων, επιμορφώσεων και δράσεων.