Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 «Resilience and Wellbeing in preschool education to prevent emotional, social and behavioral problems», που έχει στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε μια πιο ολιστική προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση. Δίνει έμφαση στα χαρακτηριστικά και στις ικανότητες που θα επιτρέψουν στα παιδιά να προσαρμοστούν αποτελεσματικά σε έναν κόσμο με συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις.

Στο πλαίσιο του έργου είναι απαραίτητη η συγκέντρωση των απόψεων των νηπιαγωγών για το θέμα αυτό. Για τον σκοπό αυτό και με τη συνεργασία όλων των εταίρων στο Πρόγραμμα, έχει διαμορφωθεί ένα ερωτηματολόγιο διερεύνησης των απόψεων, αλλά και των αναγκών των Νηπιαγωγών σχετικά με την υποστήριξη της ευημερίας των μαθητών/μαθητριών τους και της κοινωνικής και συναισθηματικής τους μάθησης.

Όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική ομάδα για τη δημιουργία και προσφορά εκπαιδευτικού υλικού στους/στις εκπαιδευτικούς, ειδικά σχεδιασμένου ώστε να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες και να βελτιώσουν την ευημερία και την ψυχολογική τους ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη βασικές έννοιες της Θετικής Ψυχολογίας.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.gle/NBtnmUtcCqBd8xc97 μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021 και ο εκτιμώμενος χρόνος για τη συμπλήρωσή του είναι δέκα (10) λεπτά. Τονίζεται ότι όλα τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά για τους σκοπούς της έρευνας και σε συμμόρφωση με τον κανονισμό για την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στις Λειτουργούς του ΠΙ Δρα Μαρία Ηρακλέους ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) και κ. Χριστιάνα Σταύρου ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους/τις Νηπιαγωγούς του σχολείου σας για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

 

Εγκύκλιος