Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενης ταυτάριθμης εγκυκλίου, με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2020, ενημερώνεστε ότι στις ιστοσελίδες της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα βρείτε αναρτημένα τα Δοκίμια Ενδιάμεσης Αξιολόγησης για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία που παρακολουθούν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

Τα δοκίμια έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την ένταξη των μαθητών/τριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Η ενδιάμεση αξιολόγηση των παιδιών αναμένεται να διεξαχθεί κατά το διάστημα 01/3/2021 – 05/3/2021 και τα αποτελέσματά της να τοποθετηθούν στον ατομικό φάκελο επιτευγμάτων του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμίων, θα καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της πορείας των παιδιών στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Με αυτό τον τρόπο, θα διευκολυνθεί, επίσης, η αναδιανομή των ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα, όπως και η ανακατανομή των παιδιών σε τμήματα, ανάλογα με την πρόοδο και τις ανάγκες που παρουσιάζουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Τα δοκίμια ενδιάμεσης αξιολόγησης βρίσκονται αναρτημένα στους πιο κάτω συνδέσμους:

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

 

Εγκύκλιος