Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), σε συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο Κύπρου, προκηρύσσει παγκύπριο διαγωνισμό φιλοτέχνησης αφίσας με θέμα: «Παιδικό Μουσείου Κύπρου. Για το παιδί και την ανάπτυξή του». Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές και στις μαθήτριες των σχολείων όλων των βαθμίδων της Κύπρου. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει σε δύο ηλικιακά επίπεδα:

  • Επίπεδο 1 που θα περιλαμβάνει έργα παιδιών που φοιτούν στη Δημοτική Εκπαίδευση
  • Επίπεδο 2 που θα περιλαμβάνει έργα παιδιών που φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση

Ο Οργανισμός «Παιδικό Μουσείο Κύπρου» ιδρύθηκε το 1998 και έθεσε ως σκοπό του την προώθηση της δημιουργικής μάθησης και της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης του αυτοσεβασμού και της κοινωνικής και πολιτιστικής συνείδησης των παιδιών. Επίσης, επιδιώκει να βοηθήσει όλα τα παιδιά, πριν από την ενηλικίωσή τους, να αναπτύξουν τις δημιουργικές δυνατότητές τους, ώστε να γίνουν πολίτες που θα συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Μέσα από τα προγράμματα, δραστηριότητες και τα εκθέματα του Παιδικού Μουσείου, αναμένεται να προάγεται η κατανόηση και η εκτίμηση από τα παιδιά του πολιτισμού, της ιστορίας, της τέχνης, της επιστήμης και του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ιδέα για φιλοτέχνηση αφίσας από τα ίδια τα παιδιά ξεκινά από την πεποίθηση ότι αυτά είναι τα πιο κατάλληλα άτομα, για να εκφράσουν τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους, και να διατυπώσουν σε αφίσα πώς οραματίζονται το δικό τους Μουσείο πολύ πέραν των αντιλήψεων που έχει ένας ενήλικας.

Παρακαλείστε, όπως ενημερώσετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τον διαγωνισμό αυτό και ενθαρρύνετε να συμμετάσχουν στην όμορφη δημιουργική αυτή δραστηριότητα. Ο διαγωνισμός φιλοτέχνησης αφίσας θα λήξει την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021.

Οι προτάσεις του διαγωνισμού πρέπει να αποσταλούν από το κάθε σχολείο μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία στη διεύθυνση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία.

Περισσότερα στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τον διαγωνισμό, θα βρείτε στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής

Λογότυπο Παιδικού Μουσείου Κύπρου