Οδηγός συμπεριφοράς Μαθητή/Μαθήτριας στη Διαδικτυακή Τάξη

Οδηγός συμπεριφοράς Μαθητή/Μαθήτριας στη Διαδικτυακή Τάξη

Οδηγοί για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση - Χρήσιμες Συμβουλές

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Χρήσιμες συμβουλές για μαθητές/μαθήτριες
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
Χρήσιμες συμβουλές για μαθητές/μαθήτριες
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Χρήσιμες συμβουλές για εκπαιδευτικούς
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
Χρήσιμες συμβουλές για εκπαιδευτικούς
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Χρήσιμες συμβουλές για γονείς
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση:
Χρήσιμες συμβουλές για γονείς

Οδηγοί για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams (Αναθεωρημένοι)

Οδηγός για μαθητές/μαθήτριες για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams
Οδηγός για μαθητές/μαθήτριες
για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση
του Microsoft Teams

Αναθεωρημένος
Οδηγός για εκπαιδευτικούς για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams
Οδηγός για εκπαιδευτικούς
για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση
του Microsoft Teams

Αναθεωρημένος
Οδηγός για γονείς για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Microsoft Teams
Οδηγός για γονείς
για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση
του Microsoft Teams

Αναθεωρημένος