Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια σχετικής εγκυκλίου με Αρ. Φακ.: Π.Ι.7.3.02.6 και ημερ. 30 Οκτωβρίου 2020, επισυνάπτονται οι κατάλογοι των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.

Υπενθυμίζεται ότι τα Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams και οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα λάβουν τον σχετικό σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα που αφορά στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο ομάδες σεμιναρίων (ΔΣ1 και ΔΣ2).

Στον πιο κάτω Πίνακα αναγράφονται οι ημερομηνίες των συναντήσεων για την κάθε ομάδα.

    Ημερομηνίες συναντήσεων
Προδημοτική Εκπαίδευση Ομάδα 1 (ΔΣ1) 25/11/2020 2/12/2020 9/12/2020 13/1/2020 19/1/2020
Δημοτική Εκπαίδευση Ομάδα 1 (ΔΣ1) 25/11/2020 2/12/2020 9/12/2020 13/1/2020 20/1/2020
Ομάδα 2 (ΔΣ2) 2/12/2020 9/12/2020 16/12/2020 13/1/2020 20/1/2020
Μέση Γενική και Μέση Τεχνική
και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Ομάδα 1 (ΔΣ1) 24/11/2020 1/12/2020 8/12/2020 12/1/2020 19/1/2020
Ομάδα 2 (ΔΣ2) 1/12/2020 8/12/2020 15/12/2020 12/1/2020 19/1/2020

 

Ανακοίνωση

Κατάλογος για Προδημοτική

Κατάλογος για Δημοτική

Κατάλογος για Μέση