Κατά το έτος 2019-2020 το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Εκπαιδευτικών
δεν κατέστη δυνατό να προσφερθεί εξαιτίας μέτρων πρόληψης
κατά της διασποράς της πανδημίας.