Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα,  σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του έργου SEBI. Το έργο SEBI (Securing the Best Interest of the Child in Educational School Administration – Διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού στη Διοίκηση των Σχολείων), χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ERASMUS+ PROGRAMME - STRATEGIC PARTNERSHIPS, KEY ACTION 2 - Social inclusion and common values: the contribution in the field of education and training, Project number: 612177-EPP-1-2019-1-CY-EPPKA3-IPI-SOC-IN). Το όλο έργο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου – Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην πρόσκληση ERASMUS+ PROGRAMME- STRATEGIC PARTNERSHIPS (KEY ACTION 2), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πολιτότητας, στη  γνώση και κατανόηση αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται ή/και έχουν σχέση με τον τομέα της εκπαίδευσης.

Η Διασφάλιση του Συμφέροντος του Παιδιού επιτυγχάνεται με πολλούς τρόπους και σε διάφορα περιβάλλοντα. Ένας από αυτούς είναι η προστασία του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μην περιθωριοποιείται. Η σημασία της  σχολικής ηγεσίας για τον μετασχηματισμό  των σχολικών πρακτικών και της σχολικής κουλτούρας προς το συμφέρον του παιδιού είναι μοναδική. Γι΄ αυτό βασικός σκοπός του προγράμματος SEBI είναι η κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση  αυτών που παίρνουν τις αποφάσεις  στο σχολικό περιβάλλον και η ευαισθητοποίησή τους  στη  δυναμική αλληλεπίδραση του συμφέροντος με διάφορους προσωπικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Προϋπόθεση είναι η χαρτογράφηση του ιδιαίτερου οικοσυστήματος και της κουλτούρας που επικρατεί σε σχέση με τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στις χώρες των εταίρων γενικότερα και στα σχολικά συστήματα, ειδικότερα, για την κατανόηση και καταγραφή των παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού στη διοίκηση των σχολείων.  Η  ανάπτυξη διαδραστικών ηλεκτρονικών εργαλείων και οδηγού για τα αποτελέσματα και τα υλικά επιμόρφωσης θα διευκολύνει την ανάπτυξη κουλτούρας συμπεριληπτικού σχολείου, όπου τα δικαιώματα και το συμφέρον του κάθε παιδιού θα προστατεύονται και θα διαφυλάσσονται.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, προσκαλείσθε να συμπληρώσετε το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου:https://bit.ly/3loGj3p

Η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μπορεί να γίνεται μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2021 και είναι ανώνυμο.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος