Εθνική Στρατηγικής

Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο (2018-2022)

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, μετά από διαβούλευση με άλλες υπηρεσίες του ΥΠΑΝ και κοινωνικούς εταίρους, ετοίμασε και κατέθεσε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο.

Η Εθνική Στρατηγική καθοδηγείται από τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και έχει σκοπό την προαγωγή και διατήρηση ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος για όλα τα παιδιά, στο οποίο τα παιδιά θα μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους, να συναποφασίζουν, να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και να καλλιεργούν αξίες και στάσεις ζωής.

Η Εθνική Στρατηγική επιστρατεύει νομικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα πρόληψης (πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές) και στοχεύει σε μια εθνική συμμαχία για μια ποιοτική εκπαίδευση, σε ένα ασφαλές και φιλικό σχολικό περιβάλλον, το οποίο να προάγει ειρηνικές στάσεις και αξίες.

Τον Ιανουάριο του 2023 και με Αρ. Απόφασης 94.244 έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η παράταση της περιόδου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Στρατηγικής, μέχρι τον Αύγουστο του 2024. Παράλληλα και σε συνέχεια της ίδιας απόφασης, βρίσκονται εν εξελίξει οι διαδικασίες αγοράς υπηρεσιών από εξειδικευμένο Οίκο για την αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής και τη διαμόρφωση νέας στρατηγικής, καθώς και του σχεδίου δράσης της.