atsstem

Στόχος

Το έργο Αξιολόγηση Οριζόντιων Δεξιοτήτων στην εκπαίδευση STEM (Assessment of Transversal Skills in STEM - ATS STEM), είναι ένα καινοτόμο πειραματικό έργο Ευρωπαϊκής πολιτικής, τριετούς διάρκειας, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από ενοποιημένη προσέγγιση των μαθημάτων STEM και την χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για την αξιολόγησή τους.

Τι προσφέρει;

Μέσα από το πρόγραμμα ATS STEM, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να λάβουν βοήθεια ούτως ώστε να δημιουργήσουν σχέδια μαθήματος που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών τους. Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι αναγκαία προς την επίτευξη του στόχου αυτού, αφού θα βοηθήσει στην δημιουργία πρακτικών παραδειγμάτων που να δείχνουν πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των δεξιοτήτων STEM στους μαθητές.

Μακροπρόθεσμος στόχος

Μακροπρόθεσμα, το έργο ATS STEM στοχεύει να γνωρίσουν διάφοροι φορείς παραδείγματα καλής πρακτικής και να συνεισφέρουν με τη σειρά τους στη διάδοση και υιοθέτησή τους, προς επίτευξη ουσιαστικής αλλαγής στην εκπαίδευση STEM και το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου αλλά και πανευρωπαϊκά.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο ATS STEM αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια στην οποία οι εμπλεκόμενες χώρες θα αναπτύξουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την εκπαίδευση STEM. Η ανάπτυξη του πλαισίου και η πιλοτική εφαρμογή του στα σχολεία θα βοηθήσει τους εταίρους να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η εκπαίδευση STEM και πώς μπορούν οι ψηφιακές τεχνολογίες να στηρίξουν την μάθηση.

Μέσω του προγράμματος, κάθε χώρα θα μπορέσει να φέρει σε επαφή άτομα υπεύθυνα για την ανάπτυξη πολιτικής, αναλυτικών προγραμμάτων και αξιολογήσεων με σκοπό τη δημιουργία μαθησιακών δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν την εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων σε σχολεία και να ερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων STEM.

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Key Action 3 - Support for policy reform - European Policy Experimentations) για 3 χρόνια και έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται στα €2.340.000 (EU grant €1.755.000).

Βασικοί άξονες του έργου

Ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων

Οι οριζόντιες δεξιότητες περιλαμβάνουν τις ικανότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων, συνεργασίας, λήψης πρωτοβουλιών και χρήσης ψηφιακών εργαλείων, οι οποίες είναι βασικές για την επιτυχία του ατόμου στο σχολικό περιβάλλον, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και τον εργασιακό χώρο.

Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STEM στο Αναλυτικό Πρόγραμμα

Δημιουργία νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM, οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Αναλυτικών Προγραμμάτων, με πρακτική ένταξη όλων των μαθημάτων STEM. Μέσα από αυτή την ενοποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση θα παρέχονται εμπειρίες προσιτές προς τους μαθητές στοχεύοντας σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση STEM. Η ένταξη της εκπαίδευσης STEM στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, είναι απαραίτητη για να καταρτήσουμε τους μαθητές με όλες τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που υπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες.

Αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

Η διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα τους στόχους της (ενοποιημένης) εκπαίδευσης STEM, καθώς και των οριζόντιων δεξιοτήτων. Η τεχνολογία μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση, διευκολύνοντας τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μαθητή-δασκάλου, μαθητών-συμμαθητών, εκπαιδευτικών-συναδέλφων που οδηγούν σε πιο αποτελεσματική αξιολόγηση του μαθητή.

Ερευνητικό ενδιαφέρον

Μέσω της ανάλυσης των δυνατοτήτων της ψηφιακής αξιολόγησης για την καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων STEM στα σχολεία της Ε.Ε, το έργο αυτό καλείται να δώσει απαντήσεις στα πιο κάτω υπό διερεύνηση ερωτήματα:

  • Πώς μπορούν οι πρακτικές αξιολόγησης με ψηφιακά μέσα να στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM;
  • Ποιες προκλήσεις δημιουργούνται από τη χρήση στρατηγικών αξιολόγησης με ψηφιακά μέσα για τη μάθηση STEM;
  • Ποιος ο λόγος αξιολόγησης με ψηφιακά μέσα στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων STEM;
  • Πώς συμβάλλει η ψηφιακή αξιολόγηση στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης STEM;
  • Πώς και ποιες μεθοδολογίες ψηφιακής αξιολόγησης πρέπει να εφαρμοστούν για να βελτιωθεί η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης STEM;

Πειραματική εφαρμογή

Το έργο αυτό περιλαμβάνει ένα δίκτυο εταίρων από 12 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Ιρλανδία, Φινλανδία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία). Η πειραματική εφαρμογή θα υλοποιηθεί σε 120 σχολεία Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας του έργου ATS STEM σε διάφορα πλαίσια (σχολεία, τάξεις, χώρες), ώστε να μπορέσουν να γίνουν προτάσεις και εισηγήσεις για τη βελτίωσή του.

Πιλοτική εφαρμογή στη Κύπρο

Στην Κύπρο, το έργο υλοποιείται σε 11 σχολεία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2020-2021. Στην πιλοτική εφαρμογή λαμβάνουν μέρος 346 μαθητές και 31 εκπαιδευτικοί.

Οι δράσεις του έργου αναμένεται να υλοποιηθούν για περίοδο δύο σχολικών χρονιών:

  • 1η σχολική χρονιά (2019-2020): προετοιμασία και σχεδιασμός δραστηριοτήτων STEM με τη βοήθεια εκπαιδευτικών.
  • 2η σχολική χρονιά (2020-2021): πιλοτική εφαρμογή στις σχολικές τάξεις Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου.

atsstem

Ενημερωτικό Υλικό

Σχετικές σελίδες του έργου

Ομάδες Κοινωνικής Δικτύωσης

#atsstem

Εταίροι του έργου από 8 Ευρωπαϊκές χώρες

Ιρλανδία

atsstem Dublin City University
atsstem H2 Learning
atsstem Kildare Education Centre

Αυστρία

atsstem Danube University Krems

Βέλγιο

           Het Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Κύπρος

atsstem Cyprus Pedagogical Institute

Φινλανδία

atsstem University of Tampere

Σλοβενία

atsstem Ministry of Education, Science and Sport
atsstem National Education Institute Slovenia

Ισπανία

atsstem University of Santiago
atsstem Conselleria de Educacion, Universidade e Formacion Profesional (Xunta de Galicia)

Σουηδία

           Haninge Kommun

 

Επικοινωνία

Νικόλας Κανάρης
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Τηλ: +357 22402323
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δέσπω Νικολαΐδου
Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Τηλ: +357 22402372
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it