(Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 12/2020)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι, μετά την εξέταση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί, έχει καταρτιστεί το τελικό Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες παρουσιάζονται με βάση τη σειρά κατάταξης του κάθε Προγράμματος, στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ.

Ανακοίνωση και Παραρτήματα