(Αρ. Διαγωνισμού Π.Ι. 12/2020)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει ότι έχει καταρτιστεί το προκαταρκτικό Μητρώο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες παρουσιάζονται με βάση τη σειρά κατάταξης του κάθε Προγράμματος, στα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2020) να υποβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις προς την Αναθέτουσα Αρχή ή να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη βαθμολογία τους για πιθανά λάθη, όπως:

  1. ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της δήλωσής τους
  2. ενδεχόμενο αριθμητικό λάθος στον υπολογισμό των μορίων της δήλωσής τους
  3. ενδεχόμενη λανθασμένη ή μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποβληθέντων από μέρους τους στοιχείων/εγγράφων.

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό, οι υποψήφιοι/υποψήφιες δεν έχουν το δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις ή οι τυχόν διευκρινήσεις για επαλήθευση της ορθότητας των στοιχείων πρέπει:

  • να υποβάλλονται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
  • να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
  • να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμο, τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό της Δήλωσης Ενδιαφέροντος του παραπονούμενου/παραπονούμενης, ο οποίος δίδεται αυτόματα από το σύστημα με την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης
  • να αφορούν τη μοριοδότηση του παραπονούμενου και όχι τη μοριοδότηση άλλου/άλλων ατόμου/ατόμων.

Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την εξέταση των ενστάσεων που θα έχουν τυχόν υποβληθεί, θα καταρτίσει αναθεωρημένο Μητρώο, σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

 

Ανακοίνωση

Παραρτήματα