Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια τόσο σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ημ. 12/7/2017) όσο και οδηγιών της Αρμόδιας Αρχής, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, συνεχίζει και φέτος τη διευρυμένη εφαρμογή της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση (ΕΜ) των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων.

Για τον σκοπό αυτό, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει θέσει στη διάθεση των σχολείων την Ηλεκτρονική Πύλη για την Επαγγελματική Μάθηση για όλα τα σχολεία (https://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy/index.jsp?pnum=PUB001), ώστε να αναπτύσσουν Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους. Επιπρόσθετα, προσφέρει σε αριθμό σχολείων το Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ).

1. Υλοποίηση της Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών – Χρήση της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης

Για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, ΟΛΑ τα σχολεία όλων των βαθμίδων παγκύπρια, θα πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, ημερ. 28/8/2017), στη βάση της/των προτεραιότητας/ων του σχολείου και των εκπαιδευτικών τους.

Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης σε κάθε σχολείο παγκύπρια θα οριστεί ως Συντονιστής/Συντονίστρια Επαγγελματικής Μάθησης ένας/μία Βοηθός Διευθυντή/Διευθύντρια (για τη Δημοτική Εκπαίδευση) και ένας/μία Βοηθός Διευθυντή/Διευθύντρια Α΄ (για τη Μέση Εκπαίδευση). Η ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών από τα σχολεία θα πρέπει να γίνει μετά από διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα επιλέξουν το/τα θέμα/θέματα προτεραιότητας, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής μονάδας. Σχετικό υλικό για τα στάδια και τη διαδικασία εκπόνησης υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy), υπό τον σύνδεσμο (εικονίδιο) «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών».

Το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης κάθε σχολείου πρέπει να υποβληθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης (https://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy). Η Ηλεκτρονική Πύλη υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση του Σχεδίου Δράσης, καθώς επιτρέπει την καταχώριση του θέματος που θα προκύψει ως ανάγκη/έμφαση του σχολείου, των ειδικών στόχων για επαγγελματική μάθηση που θα θέσει το σχολείο, των δράσεων και του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Η Ηλεκτρονική Πύλη διευκολύνει, παράλληλα, τα σχολεία να παρακολουθούν και να αποτιμούν τις δράσεις επαγγελματικής μάθησης που εφαρμόζουν, με τρόπο διαμορφωτικό, μέσω διαδικασίας ενδιάμεσου απολογισμού τον Φεβρουάριο και, προαιρετικά, με αποτίμηση κάθε δράσης ξεχωριστά. Τέλος, η Ηλεκτρονική Πύλη διευκολύνει τον τελικό απολογισμό των δράσεων με διαδικασία τελικού απολογισμού την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου. Σημειώνεται ότι στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Πύλης τα στοιχεία μπορούν να εμπλουτίζονται ή να διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και καθώς εξελίσσεται η εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών.

Λεπτομερής Οδηγός για την υποβολή σχεδίων δράσης μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.cy (βλ. κάτω από τον σύνδεσμο (εικονίδιο) «Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης»). Τα σχολεία που αξιοποίησαν την Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης κατά την/τις προηγούμενη/ες σχολική/ές χρονιά/ές θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν (ή να αποθηκεύσουν υπό μορφή .pdf) το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης προηγούμενης χρονιάς και να ανατρέξουν σε οποιοδήποτε υλικό είχε αναρτηθεί.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει διάφορες επιμορφωτικές δράσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέρος του Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης από τις σχολικές μονάδες (π.χ. διάφορα Προγράμματα, Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Σεμινάρια για Γονείς, Συνέδρια – Ημερίδες, Προγράμματα ΠΑ.ΒΙ.Σ., Προγράμματα Ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών κ.ά.), για τα οποία τα σχολεία ενημερώνονται με σχετικές εγκυκλίους ή ανακοινώσεις.

2. Έντυπος Οδηγός Σχεδιασμού, Εφαρμογής, Υποστήριξης για ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο (παραλαβή από σχολεία)

Όλα τα δημόσια σχολεία όλων των βαθμίδων της Κύπρου θα έχουν στη διάθεσή τους από τη φετινή σχολική χρονιά 2020-2021 το εγχειρίδιο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Οδηγός Σχεδιασμού, Εφαρμογής, Υποστήριξης», το οποίο περιλαμβάνει το σκεπτικό, τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής ενός προγράμματος επαγγελματικής μάθησης στο σχολείο, λεπτομερή περιγραφή των δράσεων επαγγελματικής μάθησης, καθώς και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησής του. Η διανομή του Οδηγού (ένα αντίτυπο για κάθε σχολείο) θα γίνει από την αποθήκη του ΥΠΠΑΝ και με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου θα πρέπει να καταγραφεί στα βιβλία της Βιβλιοθήκης Εκπαιδευτικού του κάθε σχολείου για ενημέρωση και κατάλληλη αξιοποίηση. Ο Οδηγός βρίσκεται αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο εικονίδιο «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών» (http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1580&Itemid=456&lang=el)

3. Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει και τη σχολική χρονιά 2020-2021 τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό σχολείων να συμμετέχουν σε προαιρετική βάση στο Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης (ΥΕΜ) των εκπαιδευτικών τους. Τα σχολεία που εκδηλώνουν ενδιαφέρον και συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΥΕΜ υποστηρίζονται ολόχρονα από Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών τους.

Σημειώνεται ότι για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα είκοσι (20) σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα δοθεί προτεραιότητα συμμετοχής σε σχολεία, που έχουν ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΥΕΜ ή που δεν συμμετείχαν σε προηγούμενες χρονιές.

Όσον αφορά στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις για συμμετοχή για πρώτη χρονιά ήταν ελάχιστες, η επιλογή για τη φετινή σχολική χρονιά έγινε με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος της προηγούμενης χρονιάς. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ΥΕΜ (συνολικά 30 σχολεία) έχουν ήδη ενημερωθεί.

Ως εκ τούτου, η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΥΕΜ αφορά ΜΟΝΟ σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και θα γίνει από τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του σχολείου στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (https://www.pi-eggrafes.ac.cy/) από την 1η μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 και αφού εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του Καθηγητικού Συλλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα ΥΕΜ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.cy στον σύνδεσμο «Προγράμματα-Σεμινάρια». Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σημαντική επισήμανση για τα σχολεία που συμμετέχουν ή θα δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΥΕΜ:

Συστήνεται να γίνουν σχετικές ρυθμίσεις του ωρολόγιου προγράμματος, ώστε ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια Επαγγελματικής Μάθησης του σχολείου να είναι διαθέσιμος/η ημέρα Πέμπτη από τις 11.00 μέχρι τις 12.30, γιατί θα πραγματοποιηθεί μικρός αριθμός διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως συναντήσεων με τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Επαγγελματικής Μάθησης των συμμετεχόντων σχολείων και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

 

Εγκύκλιος