Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Διατμηματικής Επιτροπής για την ένταξη μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έχουν προβεί σε σειρά ενεργειών για διευκόλυνση των σχολείων ως προς την υποδοχή και την ένταξη των ΜΜΕΒ στα σχολεία.

1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στην προδημοτική και σχολική εκπαίδευση (Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση) της Κύπρου

Η συγγραφή ενιαίου, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα (ΑΠΣ-2Γ) έχει ολοκληρωθεί και τα σχολεία θα το έχουν στη διάθεσή τους στις αρχές Σεπτεμβρίου 2020, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στον σύνδεσμο/εικονίδιο Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία.

Το ΑΠΣ-2Γ περιλαμβάνει (α) Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας ανά θεματικούς κύκλους γλωσσικών μαθημάτων και ανά επίπεδο ελληνομάθειας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και τα κείμενα αιχμής της ΕΕ, (β) σύντομη επισκόπηση διδακτικών προσεγγίσεων και (γ) παρουσίαση τρόπων διάγνωσης και εναλλακτικής/δυναμικής αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. Για τις θεωρητικές πτυχές, παρέχονται πρακτικές εφαρμογές, π.χ. δραστηριότητες, διδακτικά σενάρια, μαθησιακά αντικείμενα, γλωσσικά εξεταστικά δοκίμια κ.ά.

Η συγγραφή του ΑΠΣ-2Γ έχει γίνει από την Επίκουρη Καθηγήτρια Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Μαρία Μητσιάκη και από Ομάδα Εργασίας από μάχιμους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης της Κύπρου.

2. Οδηγός υποδοχής και ένταξης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου

Στη διάθεση των σχολείων βρίσκεται ο Οδηγός υποδοχής και ένταξης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στον σύνδεσμο/εικονίδιο Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Η συγγραφή του Οδηγού έχει γίνει από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με μάχιμους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • εισηγήσεις για την οργάνωση ενός σχολείου που υποδέχεται μεγάλο ή μικρό αριθμό ΜΜΕΒ (λειτουργία Επιτροπής υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ και η λειτουργία Παιδαγωγικών Ομάδων ειδικά για τους/τις ΜΜΕΒ κ.ά.)
  • τα καθήκοντα του/της Βοηθού Διευθυντή/Διευθύντριας Συντονιστή/Συντονίστριας υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ, του/της Υπεύθυνου/ης Τμήματος κ.ά.
  • καλές πρακτικές συνεργασίας ανάμεσα στους/στις φιλολόγους που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και των εκπαιδευτικών των άλλων ειδικοτήτων
  • εισηγήσεις για την καλύτερη οργάνωση των συναντήσεων με γονείς/κηδεμόνες και διαπολιτισμικών εκδηλώσεων με συγκεκριμένα παραδείγματα από σχολεία στη βάση της ολιστικής προσέγγισης του θέματος της ένταξης κ.ά.

Η διανομή του Οδηγού σε έντυπη μορφή (δύο αντίτυπα για κάθε σχολείο) θα γίνει από την Αποθήκη του ΥΠΠΑΝ και με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου θα πρέπει να καταγραφεί στα βιβλία της Βιβλιοθήκης Εκπαιδευτικού του κάθε σχολείου για ενημέρωση και κατάλληλη αξιοποίηση.

3. Μετάφραση βασικών εντύπων επικοινωνίας σχολείου – οικογενειών μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία και βασικών ανακοινώσεων των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης σε μητρικές γλώσσες των μαθητών/μαθητριών

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη των σχολείων, όπου φοιτούν ΜΜΕΒ, να έχουν στη διάθεσή τους τα βασικά έντυπα επικοινωνίας του σχολείου με τις οικογένειες των ΜΜΕΒ και βασικές ανακοινώσεις μεταφρασμένα σε μητρικές γλώσσες των ΜΜΕΒ, έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, μέσω ορκωτών μεταφραστών/μεταφραστριών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ώστε τα μεταφρασμένα έντυπα να βρίσκονται στη διάθεση των σχολείων τον Σεπτέμβριο 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτική ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Οι γλώσσες στις οποίες έχουν μεταφραστεί τα έντυπα είναι Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Ρωσικά, Βουλγαρικά και Ρουμανικά. Κατάλογος των εντύπων επισυνάπτεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

4. Αξιολόγηση ΜΜΕΒ στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα και Διαγνωστική Αξιολόγηση στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Βιολογία

Ενημερώνεστε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της μάθησης των ΜΜΕΒ έχουν αναπτυχθεί Δοκίμια Αξιολόγησης της ελληνομάθειας από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη συντάκτρια του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Επίσης, έχουν αναπτυχθεί από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχουν μεταφραστεί σε μητρικές γλώσσες των ΜΜΕΒ, Διαγνωστικά Δοκίμια των γνώσεων στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες (Βιολογία και Φυσική), για αξιοποίηση από τους/τις εκπαιδευτικούς των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα αξιολόγησης των ΜΜΕΒ θα κοινοποιηθούν σε Εγκύκλιο της ΔΜΓΕ.

5. Διά ζώσης και εξ αποστάσεως μάθηση και διάδραση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΜΜΕΒ

Σε συνέχεια της ιδιαίτερα θετικής αποτίμησης από τους/τις φιλολόγους που συμμετείχαν στο Δίκτυο σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπου διδάσκεται η Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα την περσινή σχολική χρονιά 2019-2020, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, θα συνεχίσει και φέτος τις διά ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις, καθώς και την ασύγχρονη επικοινωνία και διάδραση μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσουν δύο Δίκτυα Σχολείων ως εξής:

(α) Δίκτυο φιλολόγων που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

(β) Δίκτυο καθηγητών/καθηγητριών Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών που διδάσκουν μαθητές/μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία

Για σκοπούς καλύτερης οργάνωσης, με ευθύνη του/της Βοηθού Διευθυντή/Διευθύντριας Συντονιστή/Συντονίστριας υποδοχής και ένταξης ΜΜΕΒ κάθε σχολείου, θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο που επισυνάπτεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) με τα ονόματα των φιλολόγων που διδάσκουν σε όλα τα προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και των καθηγητών/καθηγητριών Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Φυσικής και Βιολογίας) που διδάσκουν σε ΜΜΕΒ και να αποσταλεί στη Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μαρία Πιτζιολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και στη Σύμβουλο για θέματα μεταναστευτικής βιογραφίας στη ΔΜΓΕ, Φανή Γεωργή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020. Οι εκπαιδευτικοί των οποίων τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις θα σταλούν από τα σχολεία θα ειδοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις πληροφορίες εγγραφής τους στις πλατφόρμες επικοινωνίας.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των φιλολόγων που διδάσκουν στα προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και των καθηγητών/καθηγητριών Μαθηματικών, Φυσικής και Βιολογίας που διδάσκουν τους/τις ΜΜΕΒ στα Δίκτυα που αναφέρονται πιο πάνω και στις διά ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτών είναι υποχρεωτική. Το πρόγραμμα των επιμορφωτικών συναντήσεων θα ανακοινωθεί στις αρχές Οκτωβρίου με Εγκύκλιο και μέσω της πλατφόρμας Moodle που θα έχουν ήδη εγγραφεί οι εκπαιδευτικοί.

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 22402378.

Παρακαλώ για ενημέρωση και για τις ενέργειές σας.

 

Εγκύκλιος και Παραρτήματα