Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνω ότι η Κύπρος συμμετέχει στη Διεθνή Έρευνα για την Πολιτική Αγωγή και την Εκπαίδευση για την Πολιτότητα (ICCS 2022) μέσω του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η έρευνα εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι νέοι/νέες προετοιμάζονται ώστε να αναλάβουν τον ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες. Η συμμετοχή της Κύπρου στην έρευνα ICCS γίνεται για δεύτερη φορά το 2022, ενώ η πρώτη μας συμμετοχή ήταν το 2009. Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου λειτουργεί ως Εθνικό Κέντρο ICCS και η διεξαγωγή του Προγράμματος γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης. Τη φετινή σχολική χρονιά (Νοέμβριος 2020) θα πραγματοποιηθεί η Πιλοτική Φάση της Έρευνας στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 28 δημόσια σχολεία με μαθητές και μαθήτριες της Β’ Γυμνασίου. Η επιλογή των σχολείων έγινε από τη Διεθνή Κοινοπραξία που συντονίζει το Πρόγραμμα. Τα σχολεία που έχουν επιλεγεί παρουσιάζονται στον συνημμένο κατάλογο.

Καθώς το σχολείο σας περιλαμβάνεται στον συνημμένο κατάλογο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε, ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία προετοιμασίας της Πιλοτικής Φάσης της Έρευνας ICCS 2022 στο σχολείο σας.

Ι. Διεξαγωγή έρευνας

α. Ορισμός Συντονιστή/Συντονίστριας Σχολείου ICCS

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του Σχολείου θα πρέπει να ορίσει κάποιο μέλος του διδακτικού προσωπικού ως Συντονιστή/Συντονίστρια Σχολείου για την Έρευνα ICCS 2022. Ο/Η Συντονιστής/Συντονίστρια δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στη διευθυντική ομάδα του σχολείου, θα πρέπει, ωστόσο, να μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά (μέσω email) με το ΚΕΕΑ ως Εθνικό Κέντρο ICCS.

Το άτομο που θα επιλεγεί ως Συντονιστής/Συντονίστρια Σχολείου θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του/της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-iccs.pi.ac.cy/iccs (επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ιστοχώρος για Σχολεία - Συντονιστής/Συντονίστρια Σχολείου), μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο ICCS, διοργανώνουν διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση για τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες των σχολείων που έχουν επιλεγεί για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής MS TEAMS, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, μεταξύ των ωρών 11:00 π.μ.-12:30 μ.μ. Ως εκ τούτου, οι Συντονιστές/Συντονίστριες καλούνται να δηλώσουν και τον λογαριασμό τους στην εφαρμογή MS TEAMS ώστε να πάρουν σχετική πρόσκληση.

Η παρουσία όλων των Συντονιστών/Συντονιστριών Σχολείων στη συνάντηση είναι απαραίτητη.

β. Ορισμός Υπεύθυνου/ης Εκπαιδευτικού Πληροφορικής ICCS

Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου θα πρέπει να ορίσει έναν/μία εκπαιδευτικό Πληροφορικής για την Έρευνα ICCS 2022, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τον συντονισμό των τεχνικών ελέγχων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και για την παροχή τεχνικής στήριξης κατά την ημέρα της εξέτασης ICCS. Το άτομο που θα επιλεγεί για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να υποβάλει τα στοιχεία του/της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-iccs.pi.ac.cy/iccs (επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ιστοχώρος για Σχολεία - Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός Πληροφορικής), μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.

γ. Υποβολή στοιχείων για τα επιλέξιμα τμήματα της Β’ Γυμνασίου

Τα σχολεία, μέσω του/της Συντονιστή/Συντονίστρια Σχολείου τους, θα κληθούν να υποβάλουν στο Εθνικό Κέντρο ICCS στοιχεία για τα τμήματα της Β’ Γυμνασίου και τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά και τα οποία μπορούν να περιληφθούν στο δείγμα της έρευνας.

Η υποβολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-iccs.pi.ac.cy/iccs (επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ιστοχώρος για Σχολεία - Συντονιστής/Συντονίστρια Σχολείου) μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020.

δ. Υποβολή στοιχείων για τα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου

Ο/Η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός Πληροφορικής ICCS θα πρέπει να υποβάλει, όταν ζητηθούν από το Εθνικό Κέντρο ICCS, επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά εργαστήριο που βρίσκονται σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και οι οποίοι έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για να μπορεί να ετοιμαστεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου και για να προσδιοριστεί ο αριθμός χορηγήσεων ανά σχολείο. Τονίζεται ότι η χορήγηση των εργαλείων της Έρευνας ICCS 2022 θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Κατά συνέπεια, η επιτυχής διεξαγωγή της έρευνας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την κατάσταση των Η.Υ. του κάθε σχολείου και την εγκυρότητα των πληροφοριών τεχνικής φύσης που παρέχονται στο Εθνικό Κέντρο ICCS. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των διαθέσιμων κατάλληλων Η.Υ. στο σχολείο δεν επαρκεί, θα χρειαστεί να γίνει η χορήγηση της εξέτασης σε δύο μέρες.

ε. Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ICCS

Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου (2 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2020) θα ετοιμαστεί από το Εθνικό Κέντρο ICCS. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν δύο ημερομηνίες κατά τις οποίες είναι αδύνατο να διεξαχθεί η εξέταση στο σχολείο τους, λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων. Η υποβολή των στοιχείων αυτών θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://keea-iccs.pi.ac.cy/iccs (επιλέγοντας τον σύνδεσμο Ιστοχώρος για Σχολεία - Συντονιστής/Συντονίστρια Σχολείου) μέχρι την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Πληρέστερη ενημέρωση για την καθεμία από τις πιο πάνω δράσεις και ενδεχομένως άλλες που θα προκύψουν στην εξέλιξη της έρευνας, θα αποστέλλεται έγκαιρα είτε υπό μορφή εγκυκλίων προς τα σχολεία είτε υπό μορφή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τους/τις Συντονιστές/Συντονίστριες Σχολείου και τους/τις Υπεύθυνους/ες Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής ICCS, οι οποίοι/ες με τη σειρά τους θα πρέπει να ενημερώνουν τις Διευθύνσεις των σχολείων.

Για ζητήματα που αφορούν στις διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας, οι Διευθύνσεις των σχολείων μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το Εθνικό Κέντρο ICCS (Γ. Καραγιώργη - 22402317, Μ. Μοδέστου - 22402474, Μ. Ανθίμου - 22402460, Ε. Κλεάνθους - 22402469, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

 

Εγκύκλιος

Κατάλογος σχολείων