Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και σε συνέχεια της εγκυκλίου με ημερομηνία 3 Μαρτίου 2020 (Αρ. Φακ.: Π.Ι. 7.1.10.3.4), σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) προγραμματίζει τη διεξαγωγή των αναβληθεισών συναντήσεων με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο για υποστήριξη στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Οι συναντήσεις, προγραμματίζεται όπως διεξαχθούν μέσω τηλεδιασκέψεων, ως εξής:

 

 

Ημερομηνία

Ομάδα

Σύνδεσμος παρακολούθησης τηλεδιάσκεψης

Ώρα

Τηλεδιάσκεψη 1

Τετάρτη

6/5/2020

Ομάδα 1

(45 άτομα)

https://bit.ly/2Rz8W0P

10:00 – 12:30

Ομάδα 2

(45 άτομα)

 

https://bit.ly/3cf1wrD

13:00 – 15:30

Τηλεδιάσκεψη 2

Τετάρτη

27/5/2020

Ομάδα 1

(45 άτομα)

https://bit.ly/2xp15Mz

10:00 – 12:30

Ομάδα 2

(45 άτομα)

https://bit.ly/3ekpbZm

13:00 – 15:30

Τις τηλεδιασκέψεις αναμένεται να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος και στις προηγούμενες σειρές διά ζώσης συναντήσεων σε όλες τις επαρχίες.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν τις τηλεδιασκέψεις, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στον σύνδεσμο http://tiny.cc/8utxmz όπου θα δηλώσουν την ώρα και την ομάδα που θα επιλέξουν για την κάθε τηλεδιάσκεψη. Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς την επιλογή της ομάδας, αφού μόλις συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών, η ομάδα θα κλείνει. Σημειώνεται επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να δηλώσουν συμμετοχή και για τις δύο τηλεδιασκέψεις (της 6ης και της 27ης Μαϊου). Η συμμετοχή στην κάθε τηλεδιάσκεψη θα γίνει μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου παρακολούθησης τηλεδιάσκεψης. Στους/στις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα σταλούν περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

Όσον αφορά στις θεματικές της κάθε τηλεδιάσκεψης, αυτές θα αφορούν:

  • Τηλεδιάσκεψη 1 (6/5/2020): Διδασκαλία της γραμματικής στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: πώς αποφεύγω παγίδες και υπεραπλουστεύσεις; Με ποιες μεθόδους προσεγγίζονται τα γραμματικά φαινόμενα;
  • Τηλεδιάσκεψη 2 (27/5/2020): Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Σύνοψη συμπερασμάτων και παρατηρήσεων από την ολόχρονη λειτουργία των δικτύων υποστήριξης των σχολείων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς και των βασικών σημείων προσοχής ενός σχολείου στην υποδοχή και ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς στο σχολείο σας.

 

Εγκύκλιος