Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και με στόχο τη συνεχιζόμενη επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αλλά και τη στήριξη των γονέων στο έργο τους, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχωρεί σε διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και της κάθε επαρχίας, τις διαφορετικές ειδικότητες και οπτικές των εκπαιδευτικών λειτουργών αλλά και των γονέων, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επιζητά να αποτυπώσει, μέσω ηλεκτρονικού εργαλείου, το ενδιαφέρον των Επιθεωρητών/Επιθεωρητριών, των Εκπαιδευτικών, των Εκπροσώπων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και των Γονέων σχετικά με συγκεκριμένα θέματα και τις εξειδικευμένες πτυχές των θεμάτων αυτών. Στη βάση της διάγνωσης των συγκεκριμένων αναγκών θα οργανωθούν και οι αντίστοιχες επιμορφωτικές δράσεις για τη χρονική περίοδο 2020-2022.

3. Υπενθυμίζεται ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (Αύγουστος 2015, Ιούλιος 2017) για το Πλαίσιο Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, αποτελεί τον επίσημο φορέα επιμόρφωσης του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει διαφορετικά είδη προγραμμάτων επιμόρφωσης προς εκπαιδευτικούς, αλλά και γονείς, με τις μορφές που αναφέρονται πιο κάτω. Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εστιάζει κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες Επιμορφωτικών Προγραμμάτων:

i. Σεμινάρια σε Σχολική Βάση: Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση έχουν ως στόχο να στηρίξουν τα σχολεία στην προσπάθειά τους να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το ενιαίο σχέδιο βελτίωσης της σχολικής μονάδας που περιλαμβάνει το σχέδιο επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών και αποσκοπεί μεταξύ άλλων στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

ii. Σεμινάρια για Γονείς: Τα Σεμινάρια για Γονείς έχουν ως στόχο να στηρίξουν τους γονείς, αφού αυτοί αποτελούν σημαντικό παράγοντα σχολικής αποτελεσματικότητας. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων γίνεται κυρίως σε απογευματινό χρόνο και μετά από συνεννόηση με τη σχολική μονάδα.

iii. Ημέρα Εκπαιδευτικού Μέσης Εκπαίδευσης: Στο πλαίσιο της Ημέρας Εκπαιδευτικού τα Σχολεία υιοθετούν το σκεπτικό της επιμόρφωσης με κέντρο το σχολείο, διοργανώνοντας, κατά προτεραιότητα, ενδοσχολική επιμόρφωση που να ανταποκρίνεται στις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών τους και στις ιδιαιτερότητες του σχολείου.

iv. Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης: Το Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει ως στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών τους. Το Διήμερο Εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνει μία κεντρική και μία ενδοσχολική επιμόρφωση.

v. Προαιρετικά Σεμινάρια: Το Πρόγραμμα Προαιρετικών Σεμιναρίων αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ατομικό επίπεδο, επιδιώκοντας τη σύνδεση θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες. Τα προαιρετικά σεμινάρια μπορούν να διασυνδεθούν με τον θεσμό των σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και τον θεσμό της Επαγγελματικής Μάθησης Εκπαιδευτικών κάθε σχολείου.

Η συμβολή των Εκπαιδευτικών είναι καθοριστική για την ακριβή καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών. Για τον σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω survey monkey https://www.surveymonkey.com/r/P28QX5K το οποίο είναι σημαντικό να συμπληρωθεί από όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώστε να έχουμε όσο το δυνατό πληρέστερη εικόνα των αναγκών του εκπαιδευτικού κόσμου. Παρακαλείστε όπως παραχωρήσετε συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. στο πλαίσιο μιας συνεδρίας προσωπικού ή στη διάρκεια συντονισμού) για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου μέχρι και τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020.

 

Εγκύκλιος

Ερωτηματολόγιο