Το Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού, προτίθενται να βραβεύσουν επτά (7) σχολικές μονάδες και να απονείμουν επαίνους σε άλλες επτά (7), στις οποίες εφαρμόζονται καλές πρακτικές/δράσεις πρόληψης της βίας και της νεανικής παραβατικότητας και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας, ο οποίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας ή/και του Σχεδίου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020. Ο διαγωνισμός αυτός εμπίπτει στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

Διευκρινίζεται ότι οι καλές πρακτικές που θα προταθούν από τα σχολεία μπορούν να καλύπτουν ένα εύρος θεματικών σχετικών με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας που εφαρμόζονται σε σχέση με τις διάφορες εμφάσεις και δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (π.χ. Προγράμματα ΠΑ.ΒΙ.Σ., Κώδικας κατά του Ρατσισμού, Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης, Ασφαλές Διαδίκτυο, Δράσεις Ε.Α.Υ.Π. κ.ά). Επίσης είναι σημαντικό το κάθε σχολείο που θα λάβει μέρος να παρουσιάσει δράσεις που εντάσσονται στο Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας που έχει ήδη καθορίσει και υλοποιεί.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία ΠΑ.ΒΙ.Σ., το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020. Κατά τη δήλωση συμμετοχής, τα σχολεία θα χρειαστεί να συμπληρώσουν συγκεκριμένα πεδία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των σχολείων στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην εγκύκλιο με Αρ. Φακ. Π.Ι.16.8.01.2 και ημερομηνία 5/12/2018.

Το κάθε σχολείο, που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό, πρέπει:

 • Να δημιουργήσει μία αφίσα, η οποία θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου (template) που επισυνάπτεται (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B). Σχετικά δείγματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/ ). Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο θα προχωρήσει σε εκτύπωση της αφίσας για τα δεκατέσσερα (14) διακριθέντα σχολεία, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να τη χρησιμοποιήσουν για να παρουσιάσουν τις πρακτικές/δράσεις πρόληψης που εφαρμόζουν σε ειδική τελετή βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί για τον σκοπό αυτό.
 • Να δημιουργήσει Αρχείο Καλών Πρακτικών/Δράσεων (π.χ. αποτελέσματα ερευνών, μαθητικές εκδόσεις, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, αφίσα κ.ά.)
 • Να εξασφαλίσει από προηγουμένως, για σκοπούς φωτογράφισης ή/και κινηματογράφησης μαθητών, τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών των οποίων τα πρόσωπα φαίνονται στο υλικό που θα επιλέξει να αποστείλει, ώστε αυτό να μπορεί να αξιοποιηθεί σε περίπτωση που αποφασιστεί δημοσίευσή του.

Η αφίσα (σε μορφή pdf), το Αρχείο Καλών Πρακτικών/Δράσεων και τα έντυπα συγκατάθεσης των γονέων θα πρέπει να αποθηκευτούν σε ψηφιακό περιβάλλον αποθήκευσης εγγράφων (Cloud Drive) π.χ. OneDrive, GoogleDrive, DropBox (σε μορφή zip file). Ο σύνδεσμος στον οποίο είναι αναρτημένο το πιο πάνω υλικό θα πρέπει να δηλωθεί στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy κατά την υποβολή δήλωσης συμμετοχής.

Για την αξιολόγηση των πρακτικών/δράσεων θα συσταθεί επιτροπή την οποία θα απαρτίζουν εκπρόσωποι από τις πιο κάτω υπηρεσίες:

 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο-Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο
 • Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Εγκληματικότητας)
 • Συμβούλιο Εγκληματικότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης
 • Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Η επιτροπή θα αξιολογήσει τις πρακτικές/δράσεις λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια:

 • Διασύνδεση της/των πρακτικής/ών ή δράσης/σεων με το ιδιαίτερο περιβάλλον της σχολικής μονάδας.
 • Σύνδεση της/των πρακτικής/ών ή δράσης/σεων με το Σχέδιο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας ή/και το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας.
 • Ενεργός εμπλοκή των μαθητών/τριών και συνεργασία με άλλες ομάδες στόχων (εκπαιδευτικοί και γονείς).
 • Συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς εκτός σχολείου.
 • Πρακτικές/δράσεις που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, επινοητικότητα και δημιουργικότητα.
 • Διάρκεια της/των πρακτικής/ών ή δράσης/σεων.
 • Αξιολόγηση της/των πρακτικής/ών ή δράσης/σεων από το σχολείο
 • Προσθετική αξία της/των πρακτικής/ών ή δράσης/σεων στο ιδιαίτερο περιβάλλον της σχολικής μονάδας.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των πρακτικών/δράσεων θα ανακοινωθούν μέσω σχετικής εγκυκλίου, στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2020 σε ειδική τελετή. Η ακριβής ημερομηνία και ο χώρος θα ανακοινωθούν αργότερα με επιστολή που θα αποσταλεί στα σχολεία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα από τον Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αντιεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα σχολεία που θα βραβευθούν θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν τις δράσεις τους με μια σύντομη παρουσίαση διάρκειας 5 λεπτών. Μετά τη βράβευση θα ακολουθήσει έκθεση σε περίπτερα, όπου όλα τα διακριθέντα σχολεία (14) θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δράση τους στους επισκέπτες της εκδήλωσης. Παράλληλα, θα λειτουργήσει έκθεση με προγράμματα και δράσεις που εφαρμόζονται στα σχολεία από διάφορους κοινωνικούς φορείς (Κυβερνητικοί και μη Οργανισμοί, Ανεξάρτητοι φορείς, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κ.λπ.).

Σε κάθε σχολείο που θα βραβευθεί θα δοθεί χρηματικό ποσό ύψους 300 ευρώ. Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για πρωτοβουλίες και δράσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της βίας στο σχολείο, της νεανικής παραβατικότητας και προαγωγής της ενεργού πολιτότητας. Σε κάθε σχολείο που θα απονεμηθεί βραβείο ή έπαινος, θα προσφερθεί τιμητική πλακέτα. Τα υπόλοιπα σχολεία, που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα παραλάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο, τηλ. 22402464 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(υποβάλλεται από τα σχολεία)