Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Εγκυκλίου ypp9582a (ημερ. 10/09/2019, Αρ. Φακ. 5.25.05/14) και στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2018-2022, το ΠΑ.ΒΙ.Σ., μέσω των δομών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συνεχίζει να παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων, επιμορφώσεων και δράσεων. Η στήριξη αυτή θα πρέπει να αποτελεί μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, καθώς και να προσφερθεί στο πλαίσιο του Ενιαίου Σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 προσφέρονται τα πιο κάτω προγράμματα:

I. 2o έτος εφαρμογής προγραμμάτων «Σχολική Διαμεσολάβηση», «Παίρνω την Π.Α.Σ.Α. για τον Σχολικό Εκφοβισμό» και «Ομάδες Υποστήριξης Συνομηλίκων».

Ολοκληρώνονται τα διετή προγράμματα για όσα σχολεία άρχισαν την υλοποίηση κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς (2018-2019) ως εξής: α) Σχολική Διαμεσολάβηση: Ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων για ειρηνική επίλυση συγκρούσεων, β) Παίρνω την Π.Α.Σ.Α. για τον Σχολικό Εκφοβισμό: Πρόληψη και Διαχείριση, γ) Ομάδες Υποστήριξης Συνομηλίκων: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για στήριξη θυμάτων σχολικού εκφοβισμού, κοινωνικού αποκλεισμού και απομόνωσης. Όσα σχολεία επιθυμούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση κάποιου από τα προγράμματα κατά το δεύτερο χρόνο εφαρμογής του, καλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών του Π.Ι. http://www.pi-eggrafes.ac.cy/ μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2019.

II. Προσφορά Νέων Προγραμμάτων

(Α) Προσφορά νέων διετών προγραμμάτων για τη σχολική χρονιά 2019-2020 με επιλογή ενός από τα πιο κάτω θέματα:

(i) Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων

(ii) Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού (σε συνάρτηση με την εγκύκλιο ypp3745, ημερομ. 24/2/2016, που αναφέρεται στην πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού)

Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να εντάξουν τα ζητήματα αυτά στο Ενιαίο Σχέδιο Ανάπτυξης και Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας και στο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών. Βασική προϋπόθεση για εμπλοκή σε ένα από τα δύο προγράμματα είναι η σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. Η στήριξη για εφαρμογή του προγράμματος γίνεται βάσει χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής μονάδας. Τα προγράμματα παρέχουν βιωματικές επιμορφώσεις σε ομάδες εκπαιδευτικών σε σχολικό χρόνο (τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικοί κάθε φορά οι οποίοι/ες δεσμεύονται να εμπλακούν και στην εφαρμογή του προγράμματος) και στήριξη στην εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση σχετικού Σχεδίου Δράσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενημέρωσης ή/και επιμόρφωσης γονέων. Τα σχολεία που θα συμμετέχουν θα πρέπει να ορίσουν συντονιστή/στρια εκπαιδευτικό. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, τα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019. Τα σχολεία θα επιλεγούν στη βάση κριτηρίων όπως η γεωγραφική κατανομή, ο τύπος σχολείου και ο πληθυσμός.

(B) Δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης Σχολείων για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο στη βάση της Συστημικής Θεωρίας και Πρακτικής.

Στόχος του Δικτύου είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μικρού αριθμού σχολείων στη χρήση Συστημικών εργαλείων θεώρησης και διαχείρισης της προβληματικής/αποκλίνουσας/παραβατικής συμπεριφοράς. Το Δίκτυο θα πραγματοποιήσει τρεις ολοήμερες συναντήσεις (8:00-13:00) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Λευκωσία) κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και θα λειτουργήσει επίσης ως Ομάδα Αναστοχασμού.

Σύμφωνα με τη Συστημική Θεωρία, τα προβλήματα συμπεριφοράς δεν μπορούν να νοηματοδοτηθούν αν δεν ληφθεί υπόψη το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται καθώς και οι δυναμικές αλληλεπιδράσεις παιδιού και περιβάλλοντος. Αυτός ο τρόπος θεώρησης προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς να αφαιρέσουν την ταμπέλα του «προβληματικού» παιδιού και να εστιαστούν στη λύση των προβλημάτων χωρίς να αναζητούνται ενδογενείς δυσλειτουργίες στο παιδί.

Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω Δίκτυο καλούνται να επιλέξουν έναν/μια εκπαιδευτικό που είναι μέλος της Επιτροπής Υγείας και Πρόληψης της Παραβατικότητας της σχολικής μονάδας. Το άτομο αυτό αναμένεται να διαχύσει στο σχολείο τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που θα αποκτηθούν στα πλαίσια του Δικτύου. Παρακαλούνται οι διευθυντές/ντριες των Σχολείων που ενδιαφέρονται, να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής μέσω του λογαριασμού του σχολείου τους, στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2019,   δηλώνοντας το όνομα του/της εκπαιδευτικού που θα συμμετάσχει.

(Γ) Προσφορά Εξ αποστάσεως Σεμιναρίου «Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού: Εφαρμογές στο επίπεδο της τάξης»

Το Εξ αποστάσεως Σεμινάριο θα προσφερθεί στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο, που δίνει δίνεται έμφαση στον εμπλουτισμό γνώσεων και την ενίσχυση δεξιοτήτων για ανάπτυξη ειρηνικών στάσεων και συμπεριφορών από μαθητές/τριες. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρέχει στήριξη σε εκπαιδευτικούς για εφαρμογή πρακτικών που έχουν σχέση με την πρόληψη γύρω από τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Για τους σκοπούς του Σεμιναρίου θα αξιοποιηθεί το υλικό της πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle). Το Σεμινάριο προγραμματίζεται να αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2020 και περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσω εγκυκλίου, αργότερα.

III. Άλλες Δράσεις που υλοποιεί το Π.Ι. σε σχέση με τη διαχείριση της βίας και της παραβατικότητας στο σχολείο

(Α) Δίκτυα σχολείων για υποστήριξη της εφαρμογής της Αντιρατσιστικής

Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) προγραμματίζει επιμορφωτικές και άλλες δράσεις στήριξης των σχολείων, στα οποία εφαρμόζεται η αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών

Περιστατικών». Για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν δίκτυα ανά επαρχία/ες και η στήριξη των σχολείων θα προσφερθεί μέσω κυρίως συναντήσεων για ενημέρωση, αναστοχασμό και επιμόρφωση γύρω από σχετικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες στην Εγκύκλιο 9581 (ημερ. 10/09/2019, Αρ. Φακ. 12.10.02).

(Β) Πρωτογενής πρόληψη του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ).

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου ypp9253 (ημερ. 20/05/2018, Αρ. Φακ. 4.2.02.17.17) αναφέρεται ότι για τις σχολικές χρονιές 2019-2020 και 2020-2021 θα υλοποιηθεί το Σύστημα ΠροΘεΣυ μέσω του Π.Ι. για τα Δημοτικά Σχολεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Το Σύστημα αυτό επιδιώκει τη δημιουργία ενός σχολικού πλαισίου που να προωθεί την ενιαία εκπαίδευση, τη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς στον μαθητικό πληθυσμό, καθώς, και την πολυεπίπεδη πρόληψη στις κοινωνικο-συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών. Το πρωτογενές επίπεδο πρόληψης του ΠροΘεΣυ επικεντρώνεται σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

(Γ) Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Η διεξαγωγή γίνεται κατά τον χρόνο λειτουργίας των σχολείων και οι δηλώσεις των σχολείων γίνονται στη βάση οδηγιών της εγκυκλίου ypp9677 (ημερομ.25/09/2019).

(Δ) Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης κατά τη διάρκεια της χρονιάς

Ως ετήσιος επαναλαμβανόμενος θεσμός, τα σεμινάρια αυτά προσβλέπουν και αποσκοπούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σε σχετική εγκύκλιο για τα Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης.

(Ε) Επιμορφωτικές Ημερίδες και Συνέδρια

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα ανακοινωθούν επιπλέον ημερίδες ή συνέδρια με θεματική σχετική με τη βία και παραβατικότητα στην εκπαίδευση.

(ΣΤ) Σεμινάρια για Γονείς

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων γίνεται κυρίως σε απογευματινό χρόνο και μετά από συνεννόηση με τη σχολική μονάδα. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των Σεμιναρίων για Γονείς, είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Εγκύκλιο ypp9677 (ημερομ.25/09/2019).

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθύνεστε στο ΠΑ.ΒΙ.Σ. Τα στοιχεία επικοινωνίας των λειτουργών του ΠΑ.ΒΙ.Σ. είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑ.ΒΙ.Σ, http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/.

 

Εγκύκλιος

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωση συμμετοχής
(υποβάλλεται από τα σχολεία)