Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι υλοποιείται αναβάθμιση του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (Π.Ι.Κ.), ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα ανανεωμένο και εμπλουτισμένο με νέα εργαλεία περιβάλλον για τη διαχείριση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Το υφιστάμενο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου www.pi-eggrafes.ac.cy λόγω της αναβάθμισης, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ από τις 10 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2019.

Η πρόσβαση στο αναβαθμισμένο περιβάλλον εγγραφών γίνεται από την ίδια διεύθυνση www.pi-eggrafes.ac.cy ή από την οικοσελίδα του Π.Ι. www.pi.ac.cy και το νέο εικονίδιο Π.Ι.Κ. Εγγραφές.

Η πρόσβαση στο νέο περιβάλλον εγγραφών από τους χρήστες ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ με τον αριθμό ταυτότητας και τον κωδικό (password) που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. Αντίθετα, για την πρόσβαση οι χρήστες θα χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχουν για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (https://login.pi.ac.cy).

Α) Χρήστες - Άτομα:

α. Κάθε χρήστης-άτομο που έχει λογαριασμό στην Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Π.Ι.Κ., αλλά δεν γνωρίζει το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής του, θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες για υπενθύμιση του ονόματος χρήστη (username), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 1, ή να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης (password), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 2. Η διαδικασία για υπενθύμιση username και ορισμό password μπορεί να γίνει από τώρα και ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας του περιβάλλοντος εγγραφών.

β. Οι χρήστες-άτομα, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους, θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε σεμινάρια ή άλλες δράσεις προσφέρονται ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ (π.χ. Προαιρετικά Σεμινάρια, Συνέδρια-Ημερίδες).

γ. Τα άτομα που έχουν ήδη ακολουθήσει τη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο σημείο α, και γνωρίζουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, λόγω συμμετοχής σε Προγράμματα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (π.χ. Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί Πυρήνες, Ασφάλεια στο διαδίκτυο, κ.ά.) ή λόγω πρόσβασης στο αποθετήριο «Φωτόδεντρο Κύπρου», δεν θα χρειαστεί να επαναλάβουν τη διαδικασία αυτή.

δ. Τα άτομα που δεν έχουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την Υπηρεσία Κεντρικής Αυθεντικοποίησης του Π.Ι.Κ. θα πρέπει να κάνουν εγγραφή νέου χρήστη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 4.

Β) Χρήστες - Σχολεία:

ε. Κάθε σχολείο που γνωρίζει ήδη το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό σχολείου (password) λόγω χρήσης της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης ή συμμετοχής στα Σεμινάρια/Εργαστήρια CyberSafety, θα χρησιμοποιεί αυτό το username και password για το περιβάλλον εγγραφών.

στ. Τα σχολεία που δεν γνωρίζουν το όνομα χρήστη (username) ή τον κωδικό σχολείου (password), όπως περιγράφεται στο σημείο ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες για υπενθύμιση του ονόματος χρήστη (username), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 1, ή να ορίσουν νέο κωδικό σχολείου (password), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 2. Η διαδικασία για υπενθύμιση username και ορισμό password μπορεί να γίνει από τώρα και ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας του περιβάλλοντος εγγραφών.

ζ. Οι χρήστες-σχολεία, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό του σχολείου, θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε οποιεσδήποτε δράσεις προσφέρονται ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (π.χ. Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης, Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Συνέδρια-Ημερίδες που τα σχολεία καλούνται να ορίσουν άτομα).

Γ. Χρήστες - Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων:

η. Κάθε Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων σχολείου θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες για υπενθύμιση του ονόματος χρήστη (username), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 1, και να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης (password), σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 2.

θ. Οι Σύνδεσμοι Γονέων και Κηδεμόνων, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό τους, θα μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε σεμινάρια ή άλλες δράσεις προσφέρονται ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ (π.χ. Σεμινάρια για Γονείς).

Κάθε χρήστης θα πρέπει ελέγξει και να βεβαιωθεί ότι τα στοιχεία του προφίλ του είναι επικαιροποιημένα, ακολουθώντας τις οδηγίες για ενημέρωση στοιχείων χρήστη, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Παράρτημα 3. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει από τώρα και ανεξάρτητα από τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας του περιβάλλοντος εγγραφών. Συστήνεται, όπως η διαδικασία ελέγχου στοιχείων γίνεται συχνά, ώστε ο κάθε χρήστης να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του.

Οδηγίες σχετικές με τις διαδικασίες υπενθύμισης ονόματος χρήστη (username), ορισμού νέου κωδικού πρόσβασης (password), εγγραφής νέου χρήστη και ενημέρωση στοιχείων χρήστη υπάρχουν στα Παραρτήματα 1-4 που επισυνάπτονται.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε για τα πιο πάνω τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας, καθώς και τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου σας.

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4