Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Έντυπα

Έντυπο ανατροφοδότησης επιμορφωτικής δράσης

Έντυπο οδοιπορικών

Έντυπο πληρωμών

Οδηγίες για καταχώρηση επιμορφωτικών δράσεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα των εισητητών/τριών

Παρουσίαση για εξωτερικούς συνεργάτες

Παρουσιολόγιο σεμιναρίου

Επικοινωνία

Σοφία Αγαθαγγέλου

Phone22402366

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εγγραφών

Για πρόβλημα τεχνικής φύσης:

www.pi-eggrafes.ac.cy
email Αναφορά Προβλήματος

Μιχάλης Μάγος

Phone 22402351

1. Ενηµερωτικές ∆ιαλέξεις

Οι ενηµερωτικές διαλέξεις αφορούν συγκεκριµένο θέµα, το οποίο επιλέγει η σχολική µονάδα µέσα από θεµατικές περιοχές που προσφέρει το Π.Ι. Σκοπός των ενηµερωτικών διαλέξεων είναι µια γενική ενηµέρωση πάνω στο θέµα και περιλαµβάνει σύντοµες πρακτικές εισηγήσεις που µπορούν να εφαρµόσουν οι γονείς µε τα παιδιά τους.

Απευθύνονται:

- Σε όλους τους γονείς µιας σχολικής µονάδας (σε µικρές σχολικές µονάδες συστήνεται οι Σύνδεσµοι Γονέων να διοργανώνουν µε άλλους Συνδέσµους γειτονικών κοινοτήτων ενηµερωτικές διαλέξεις).

Χρόνος διεξαγωγής:

- Απογευµατινός, βραδινός

 

2. Βιωµατικά Εργαστήρια

Βιωµατικά εργαστήρια διεξάγονται για συγκεκριμένα θέµατα και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις οι οποίες συναποφασίζονται µε τον/την λειτουργό του Π.Ι., τη ∆ιεύθυνση του σχολείου και τον Σύνδεσµο Γονέων.

Απευθύνονται:

- Σε οµάδες γονιών

- Σε οµάδες παιδιών και γονιών

∆ιεξάγονται από:

Τα σεµινάρια σε γονείς διεξάγονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης από εξωτερικούς συνεργάτες/ιδες του Π.Ι., οι οποίοι επιλέγονται µέσα από σχετική διαδικασία διαµόρφωσης µητρώου εκπαιδευτών.