Πύλη Eνημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
Erasmus+ Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό
Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων(ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) της Ε.Ε.
Directorate General for Education and Culture (DG EAC) της Ε.Ε.
Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” (“Creative Europe”) της Ε.Ε.
Participant Portal του Directorate
General for Research and Innovation της Ε.Ε.

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ι.Π.Ε.)
"Ορίζοντας 2020" (“HORIZON 2020”) Πρόγραμμα της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “COST”
(European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research)

Πρόγραμμα της Ε.Ε.: Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020
Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe): Education for Democratic Citizenshipand Human Rights (EDC/HRE)
Pilot Projects Scheme “Human Rights and Democracy in Action”
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (Ε.Γ.Κ.)
Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (ΓΕΔΥ)