Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια εγκυκλίου με αρ. Φακ. Π.Ι.4.2.02.17.11 και ημερ.:12/3/2018, σας ενημερώνουμε ότι αλλάζουν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων και παρατείνεται η περίοδος υποβολής συμμετοχών στις εν λόγω επιμορφώσεις, ως ακολούθως:

Ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών δράσεων: 20/4/2018 και 23/4/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής: 16/4/2018.

Επισυνάπτεται το αναθεωρημένο πρόγραμμα των επιμορφώσεων.

Τονίζουμε τη σημαντικότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση ποικίλων και πολυπολιτισμικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών, για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών διαστάσεων της εκπαίδευσης, που προάγουν θεμελιώδεις αξίες των σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνιών.

Παρακαλούμε όπως ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σας, η οποία θα δώσει την ευκαιρία ενίσχυσης των δεξιοτήτων τους να αναγνωρίζουν και να συνδέουν πολιτισμικές πτυχές με τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών και να σχεδιάζουν μαθήματα που βασίζονται στη διερώτηση και μπορούν να εφαρμοστούν σε πολυπολιτισμικές τάξεις.

 

Ανακοίνωση

Σχετική εγκύκλιος

Πρόγραμμα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής