Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στη βάση πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερομηνίας 12/7/2017), καθώς και της εγκυκλίου του Υ.Π.Π. για τους στόχους της σχολικής χρονιάς 2017-2018 (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, ημερ. 28/8/2017) και την ανάπτυξη Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, σας ενημερώνουμε ότι φέτος πραγματοποιείται διευρυμένη εφαρμογή/υλοποίηση της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) σε όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων. Επιπρόσθετα, προσφέρεται το ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπου μικρός αριθμός σχολείων, θα μπορούν, προαιρετικά, να λάβουν μέρος σε αυτό, ώστε να ικανοποιήσουν τις επιμορφωτικές ανάγκες που προκύπτουν στο σχολείο τους για τη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς τους.

Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αναλυτικότερα, για τη διευρυμένη εφαρμογή/υλοποίηση της Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) στα σχολεία, σημειώνονται τα ακόλουθα:

1. Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 τα σχολεία καλούνται να καθορίσουν τους δικούς τους υπό έμφαση στόχους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους, μέσω της ανάπτυξης Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης του σχολείου (Αρ. Φακ. 7.1.05.30, ημερ. 28/8/2017).

2. Στο Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης του κάθε σχολείου θα γίνεται αναφορά και στην ανάγκη επιμόρφωσης/στήριξης των εκπαιδευτικών στο/α υπό έμφαση θέμα/τα. Για την επιμόρφωση/στήριξη/επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, τα σχολεία θα αναπτύξουν ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, στη βάση της προτεραιότητας (ή των προτεραιοτήτων) που θα τεθούν υπό έμφαση

3. Για τον σχεδιασμό και την εκπόνηση σχεδίου δράσης Επαγγελματικής Μάθησης (Ε.Μ.) σε κάθε σχολείο θα οριστεί Συντονιστής/στρια Ε.Μ. ένας/μία Βοηθός Διευθυντής/ντρια (για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) και ένας/μία Βοηθός Διευθυντή Α΄ (για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

4. Συνεπώς, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, ΟΛΑ τα σχολεία παγκύπρια καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν το δικό τους σχέδιο δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, μετά από διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών και στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της σχολικής μονάδας. Σχετικό υλικό για τη διαδικασία διάγνωσης αναγκών υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy) υπό τον σύνδεσμο (εικονίδιο) «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών».

5. Το σχέδιο δράσης Ε.Μ. κάθε σχολείου πρέπει να υποβληθεί στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης (https://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy). Το σχέδιο δράσης Ε.Μ. περιλαμβάνει το θέμα που θα προκύψει ως ανάγκη/έμφαση του σχολείου, τους ειδικούς στόχους για Ε.Μ. που θα θέσει το σχολείο, τους πιθανούς τρόπους υλοποίησης (π.χ., συνεργασία με φορείς, προγράμματα, σεμινάρια, επιμόρφωση, συνεργασίες/συνέργειες εντός του σχολείου), τις δράσεις και σχετικό χρονοδιάγραμμα. Στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Πύλης τα σχολεία μπορούν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να εμπλουτίζουν ή να διαφοροποιούν όσα στοιχεία χρειαστεί στην πορεία εκπόνησης και υλοποίησης του σχεδίου δράσης Ε.Μ. των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η Ηλεκτρονική Πύλη επιτρέπει στα ίδια τα σχολεία να παρακολουθούν και να αποτιμούν τις δράσεις Ε.Μ. που εφαρμόζουν τόσο διαμορφωτικά (με διαδικασία ενδιάμεσου απολογισμού τον Φεβρουάριο και, προαιρετικά, αποτιμώντας κάθε δράση ξεχωριστά) όσο και τελικά (με διαδικασία τελικού απολογισμού την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου). Λεπτομερής Οδηγός για την υποβολή σχεδίων δράσης μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi.ac.cy (βλ. κάτω από τον σύνδεσμο-εικονίδιο «Επαγγελματική Μάθηση Εκπαιδευτικών»).

6. Τα σχολεία που αξιοποίησαν την Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν (ή να αποθηκεύσουν υπό μορφή .pdf) το σχέδιο δράσης Ε.Μ. που καταχώρισαν τη σχολική χρονιά 2016-2017. Το ίδιο θα ισχύει για κάθε χρονιά εφεξής.

7. Η έναρξη υποβολής στοιχείων για το σχέδιο δράσης της φετινής χρονιάς μπορεί να γίνει στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης από τις 11 Σεπτεμβρίου 2017. Η Ηλεκτρονική Πύλη παραμένει ανοικτή σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για διευκόλυνση των σχολείων.

8. Τέλος, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, θα προσφέρει σειρά επιμορφωτικών δράσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέρος του σχεδίου δράσης Ε.Μ. από τις σχολικές μονάδες (π.χ., Προγράμματα, Σεμινάρια σε Σχολική Βάση, Σεμινάρια για Γονείς, Συνέδρια – Ημερίδες, κ.ά.).

 

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αναλυτικότερα, για το ειδικό πρόγραμμα Ε.Μ. σημειώνονται τα εξής:

1. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει την  ευκαιρία σε περιορισμένο αριθμό σχολείων που επιθυμούν να έχουν ολόχρονη συστηματική στήριξη για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών τους, να υποβάλουν αίτημα για συμμετοχή στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης (Υ.Ε.Μ.) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αφορά στη συστηματική και σε βάθος εφαρμογή των σταδίων Επαγγελματικής Μάθησης με κατάλληλη μεθοδολογία. Περισσότερες πληροφορίες για το ειδικό Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ. του Π.Ι. υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Π.Ι. www.pi.ac.cy στον σύνδεσμο «Προγράμματα-Σεμινάρια».

2. Συγκεκριμένα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, το Πρόγραμμα Υ.Ε.Μ. θα προσφερθεί σε αριθμό σχολείων που δεν θα υπερβαίνει τα σαράντα (40) στη Δημοτική Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία) και τα είκοσι πέντε (25) στη Μέση και Μέση Τεχνική/Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνει από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου στην πλατφόρμα εγγραφών του Π.Ι. http://www.pi-eggrafes.ac.cy/ από τις 5 μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 και αφού εξασφαλιστεί η συναίνεση των εκπαιδευτικών.

3. Τονίζεται ότι, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία) που θα ενταχθούν στο ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Π.Ι., ο/η Συντονιστής/στρια Ε.Μ. του σχολείου θα λάβει μέχρι δύο (2) περιόδους μείωση διδακτικού χρόνου για συντονισμό του Προγράμματος.

 

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης σχεδίου δράσης Επαγγελματικής Μάθησης από τα σχολεία παρατίθεται στο Παράρτημα Α΄.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

Εγκύκλιος

Παράρτημα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής