Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών υλοποιείται εντός του σχολείου, στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών των εκπαιδευτικών και σε σχέση με το συγκείμενο του σχολείου. Κάθε σχολείο, αφού θέσει ένα ζήτημα/θέμα ως βασική προτεραιότητα για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών του, προχωρεί στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης και στην επιλογή του τρόπου υλοποίησής του. Ως τρόπο υλοποίησης τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν Προγράμματα και δράσεις που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή να αξιοποιήσουν δράσεις, θεσμούς και προγράμματα άλλων φορέων. Η επιλογή του τρόπου υλοποίησης είναι σημαντική, αφού θέτει το πλαίσιο εντός του οποίου υλοποιούνται τόσο οι επιμορφωτικές δράσεις, όσο και οι δράσεις με ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου προς την κατεύθυνση της προώθησης του ζητήματος/θέματος που απασχολεί κατά προτεραιότητα το σχολείο.

Περισσότερες πληροφορίες για Προγράμματα και δράσεις που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο παρατίθενται πιο κάτω:

•  Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Τα Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αφορά τη μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα από συστηματική πορεία εφαρμογής μιας μεθοδολογίας (π.χ. έρευνα-δράση, lesson study), κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς, μέσα από συνεχείς κύκλους διερεύνησης, αναστοχασμού, σχεδιασμού δράσεων κ.ο.κ. Με βάση την αρχική διερεύνηση αναγκών της σχολικής μονάδας οι εκπαιδευτικοί, από κοινού, διερευνούν και νοηματοδοτούν το ζήτημα που τους απασχολεί (σε επίπεδο τάξης/σχολείου) στη βάση των δικών τους αναγκών και του συγκειμένου του σχολείου και της τάξης. Επιλέγουν επιμορφωτικές δράσεις και εφαρμόζουν δράσεις στις τάξεις τους με βάση τα δεδομένα της σχολικής μονάδας και των επιμορφώσεων που προηγήθηκαν. Η πορεία παρακολουθείται, αναλύεται και αποτιμάται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, σε συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς με τον/την Υποστηρικτή/Υποστηρίκτρια Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Κεντρική θέση σε όλα τα στάδια του Προγράμματος λαμβάνει ο κριτικός αναστοχασμός των εκπαιδευτικών για τη λήψη των αποφάσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην οικοσελίδα του Προγράμματος και στον νέο Οδηγό που έχει εκδόσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

• Σεμινάρια σε Σχολική Βάση

Τα Σεμινάρια Σχολικής Βάσης έχουν ως στόχο να στηρίξουν τα σχολεία στην προσπάθειά τους να οργανώσουν, να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις τους για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και υλοποίηση των ιδιαίτερων στόχων του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης κάθε σχολικής μονάδας, περιλαμβανομένου του Σχεδίου για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών. Τα Σεμινάρια σε Σχολική Βάση διεξάγονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης από εξωτερικούς/εξωτερικές συνεργάτες/συνεργάτιδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι/οποίες επιλέγονται μέσα από σχετική διαδικασία διαμόρφωσης μητρώου εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων γίνεται κατά τον χρόνο λειτουργίας των σχολείων και οργανώνονται με βάση τις διάφορες ομάδες των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Οι ομάδες μπορούν να συγκροτηθούν από εκπαιδευτικούς που εργάζονται στο ίδιο σχολείο ή σε γειτονικά σχολεία (στήριξη δικτύων σχολείων). Μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην οικοσελίδα του Προγράμματος

• Πρόγραμμα «Καινοτόμα Σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες»

Το Πρόγραμμα Καινοτόμα σχολεία και Εκπαιδευτικοί πυρήνες στοχεύει στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη σχολική μονάδα και την ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας έμφαση στην εμπλοκή της διεύθυνσης του σχολείου και ομάδας εκπαιδευτικών. Κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα καλείται να αναπτύξει Σχέδιο Δράσης για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό εργαλείο αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας SELFIE (https://innovativeschools.pi.ac.cy/selfie). Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιούνται σχετικές δράσεις για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, ενώ, παράλληλα, η σχολική μονάδα παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησής τους, αναθεωρώντας το Σχέδιο δράσης, όταν χρειάζεται. Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, αριθμός επιλεγμένων εκπαιδευτικών ορίζονται από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας ως Εκπαιδευτικοί πυρήνες. Ο ρόλος των Εκπαιδευτικών πυρήνων είναι να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές και πολλαπλασιαστές της προσπάθειας της σχολικής μονάδας για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους με επιτυχία, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, πιστοποιούνται ανάλογα. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση https://innovativeschools.pi.ac.cy και συγκεκριμένα στον Οδηγό του Προγράμματος.

• Πρόγραμμα «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο»

Το Πρόγραμμα "Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο" στοχεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών με ασφάλεια, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα, εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς επίσης και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Μέσα από το Πρόγραμμα, αναμένεται το σχολείο να εκτελέσει δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ώστε να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών αλλά και των εκπαιδευτικών, και να τους ευαισθητοποιήσει για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. To σχολείο αναμένεται να αξιοποιήσει δημιουργικά τις δυνατότητες του διαδικτύου αλλά και να προλάβει ή και να αντιμετωπίσει προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και αφορούν στη χρήση των σύγχρονων διαδικτυακών τεχνολογιών. Με την επιτυχή του ολοκλήρωση το σχολείο πιστοποιείται ως "Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο" για την τρέχουσα σχολική χρονιά και, παράλληλα, πιστοποιείται με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ετικέττα Ασφάλειας (easfetylabel). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος https://esafeschools.pi.ac.cy και στο βιβλιάριο "Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο", που είναι αναρτημένο στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

• Πρόγραμμα για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου «Μικροί Εκπαιδευτές για το διαδίκτυο 2.0» 

Μέσα από το Πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται να καθοδηγήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους σε μια διαδικασία ανάπτυξης Σχεδίου Δράσης για θέματα αξιοποίησης του διαδικτύου δημιουργικά, υπεύθυνα και με ασφάλεια. Οι Μικροί Εκπαιδευτές εκπαιδεύονται από το Π.Ι. και τους συνεργάτες του, για να εκπαιδεύσουν άλλους μέσα από την υλοποίηση δράσεων και τον συνεχή αναστοχασμό για τη δράση τους. Στόχος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ορθές στάσεις απέναντι στις ψηφιακές τεχνολογίες και, παράλληλα, να εκπαιδεύσουν συμμαθητές τους, εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και την ευρύτερη κοινότητα του σχολείου τους. Οι Μικροί Εκπαιδευτές πιστοποιούνται με την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τη διαδικασία συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος https://youngcoaches.pi.ac.cy/.

Δίκτυα Υποστήριξης Αντιρατσιστικής Πολιτικής ΥΠΠΑΝ «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών»

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υποστηρίζει τα σχολεία όλων των βαθμίδων, τα οποία, με βάση τη διάγνωση αναγκών Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών, αποφασίζουν να εστιάσουν στην εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής του ΥΠΠΑΝ, «Κώδικας Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού & Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής Ρατσιστικών Περιστατικών». Για τον σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια δημιουργείται ετήσιο Δίκτυο Σχολείων, τα οποία συμμετάσχουν σε κεντρικές, επαρχιακές και διαδικτυακές συναντήσεις για επιμόρφωση, ενημέρωση και αναστοχασμό για σχετικά θέματα. Η δημιουργία αντίστοιχων δικτύων κατά τις περασμένες σχολικές χρονιές έλαβε ιδιαίτερα θετική ανατροφοδότηση από τα σχολεία που συμμετείχαν και συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της αντιρατσιστικής πολιτικής εντάσσεται στο πλαίσιο των επιλογών του σχολείου για υλοποίηση του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας. Επιπρόσθετα, ο ιστοχώρος για την αντιρατσιστική πολιτική ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με ενημερωτικό, επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό, εγκυκλίους, υλικό από προηγούμενα συνέδρια/ημερίδες, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις εκπαιδευτικών.

Δίκτυα Υποστήριξης Σχολείων Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για τη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία

Με βάση τους άξονες προτεραιότητας του Κειμένου Πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για την ένταξη των μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, καλούνται κάθε χρόνο τα σχολεία στα οποία φοιτά μεγάλος αριθμός μαθητών/μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία, όπως δηλώσουν συμμετοχή στα δίκτυα ολόχρονης υποστήριξης σχολείων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Ο σκοπός λειτουργίας των δικτύων είναι η υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για την ορθή κατανομή των περιόδων ενισχυτικής διδασκαλίας, επεξηγήσεις για τη χορήγηση των διαγνωστικών δοκιμίων, ενημέρωση για πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας κατά τη διάρκεια των περιόδων ενίσχυσης αλλά και στη γενική τάξη, για τους τρόπους συνεργασίας των υπεύθυνων τμημάτων με τους/τις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, καθώς και για την εφαρμογή από τα σχολεία ολιστικότερων προσεγγίσεων στην υποδοχή και ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία. Τα δίκτυα λειτουργούν ως μια ομάδα για τα Νηπιαγωγεία και μια ομάδα για τα Δημοτικά Σχολεία. Η μέθοδος υποστήριξης των σχολείων ακολουθεί τη μικτή μεθοδολογία, με συνδυασμό σύγχρονης (διά ζώσης συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις) και ασύγχρονης επικοινωνίας (πρόσβαση στην πλατφόρμα Moodle). Όλο το υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας είναι αναρτημένο στη σχετική ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: https://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=1712&Itemid=463&lang=el 

• Δίκτυο φιλολόγων που διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα σε μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία (ΜΜΕΒ) και Δίκτυο καθηγητών/καθηγητριών Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών που διδάσκουν ΜΜΕΒ στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης που υποδέχονται μεγάλο ή μικρό αριθμό ΜΜΕΒ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει τη δυνατότητα για συμμετοχή των φιλολόγων που διδάσκουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα και των καθηγητών που διδάσκουν μαθήματα γνωστικού αντικειμένου (Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) σε μαθητές/μαθήτριες που η μητρική τους γλώσσα είναι διαφορετική από την κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου, σε δίκτυα σχολείων. Τα Δίκτυα λειτουργούν μέσω της πλατφόρμας Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και δίνουν την ευκαιρία για σύγχρονη επικοινωνία (με διά ζώσης και εξ αποστάσεως συναντήσεις) σε θεματικές που καθορίζονται με διάγνωση των αναγκών των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών και για ασύγχρονη επικοινωνία που προσφέρει τη δυνατότητα για διάδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διαχειριστών, ανταλλαγή ιδεών γύρω από ζητήματα που απασχολούν, ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού κ.ά. Ιδέες και εισηγήσεις για ολιστική προσέγγιση στο θέμα της υποδοχής και της ένταξης των ΜΜΕΒ σε ένα σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό υποδοχής και ένταξης μαθητών και μαθητριών με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου και για υποστήριξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην υλοποίηση δράσεων υποδοχής και ένταξης, ένα σχολείο μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Υποστήριξης της Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών του.

• Προγράμματα ΠΑ.ΒΙ.Σ. για τη μείωση της βίας στα σχολεία

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑ.ΒΙ.Σ.) παρέχει στήριξη στις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση του σχολικού κλίματος, με απώτερο στόχο τη μείωση της βίας στα σχολεία. Μέσα από τα δομημένα προγράμματα διάρκειας δύο ετών, αναμένεται το προσωπικό του σχολείου να εκπαιδευτεί και να εφαρμόσει τεχνικές, πρακτικές και στρατηγικές που αποσκοπούν στην πρόληψη και διαχείριση της βίας στο σχολείο. Τα δομημένα προγράμματα είναι:

«Πρόληψη και διαχείριση των σχολικών συγκρούσεων» (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά)
«Πρόληψη και διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού» (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια)

Ενδεικτικές δραστηριότητες και εισηγήσεις για τις σχολικές συγκρούσεις μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο «Επίλυση συγκρούσεων στο Δημοτικό Σχολείο» και «Αναγνώριση και Ευαισθητοποίηση γύρω από τον Σχολικό Εκφοβισμό» για την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα αναγνώρισης, ενσυναίσθησης και αναφοράς των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Επιπρόσθετα, ετοιμάστηκε Οδηγός Εκπαιδευτικού για εφαρμογή της «Σχολικής Διαμεσολάβησης στο Δημοτικό Σχολείο», ο οποίος επιδιώκει να στηρίξει την κάθε σχολική μονάδα που επιθυμεί να εφαρμόσει τη μέθοδο και οι «Προσεγγίσεις Διαχείρισης Σχολικού Εκφοβισμού» για στήριξη της σχολικής μονάδας στην εφαρμογή πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΑ.ΒΙ.Σ. στη διεύθυνση http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/.

• Δίκτυο για την υποστήριξη σχολείων (Δημοτικής ή Προδημοτικής εκπαίδευσης) στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς με βάση τη Συστημική Θεωρία και Πρακτική 

Σκοπός του Δικτύου είναι η επιμόρφωση ενός εκπροσώπου από κάθε σχολείο (Δημοτικής ή Προδημοτικής εκπαίδευσης) στη χρήση συστημικών (ή οικοσυστημικών) εργαλείων θεώρησης και διαχείρισης των προβλημάτων συμπεριφοράς. Σύμφωνα με τη Συστημική Θεωρία, τα προβλήματα συμπεριφοράς νοηματοδοτούνται λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζονται καθώς και τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιού και σχολικής τάξης/περιβάλλοντος. Το Δίκτυο έχει για τους/τις εκπαιδευτικούς τους εξής στόχους:
• να επιμορφωθούν στη συστημική θεώρηση των προβλημάτων συμπεριφοράς
• να εκπαιδευτούν σε συστημικά εργαλεία διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς και να τα ενσωματώσουν στο ρεπερτόριο των τεχνικών και στρατηγικών τους
• αναστοχαστούν σχετικά με την εφαρμογή των δεξιοτήτων που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Δίκτυο
• αλληλοϋποστηριχθούν στα πλαίσια του Δικτύου και να λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη
• διαχύσουν στις σχολικές μονάδες τις γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες κι εργαλεία που αποκτούνται.

Σεμινάρια για Γονείς

Τα Σεμινάρια για Γονείς έχουν ως στόχο να στηρίξουν τις οικογένειες των μαθητών και μαθητριών, αφού αυτές αποτελούν σημαντικό παράγοντα σχολικής αποτελεσματικότητας. Τα Σεμινάρια για Γονείς διεξάγονται από λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς επίσης από εξωτερικούς/εξωτερικές συνεργάτες/συνεργάτιδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι οποίοι/οποίες επιλέγονται μέσα από σχετική διαδικασία διαμόρφωσης μητρώου εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών. Στόχος των σεμιναρίων, πέρα από την ενημέρωση, είναι η στήριξη και η εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών και σχεδίων δράσης στη θεματική περιοχή που επιλέγει ο Σύνδεσμος Γονέων. Τα είδη σεμιναρίων για γονείς περιλαμβάνουν ενημερωτικές διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια. Οι ενηµερωτικές διαλέξεις αφορούν συγκεκριµένο θέµα, το οποίο επιλέγει η σχολική µονάδα µέσα από θεµατικές περιοχές που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Σκοπός των ενηµερωτικών διαλέξεων είναι µια γενική ενηµέρωση πάνω στο θέµα και περιλαµβάνει σύντοµες πρακτικές εισηγήσεις που µπορούν να εφαρµόσουν οι γονείς µε τα παιδιά τους. Τα βιωµατικά εργαστήρια διεξάγονται για συγκεκριμένα θέµατα και κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις οι οποίες συναποφασίζονται µε τον/τη λειτουργό ή τον/τη εξωτερικό/εξωτερική συνεργάτη/συνεργάτιδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τη ∆ιεύθυνση του σχολείου και τον Σύνδεσµο Γονέων. Απευθύνονται σε ομάδες γονιών ή παιδιών και γονιών. Η διεξαγωγή των σεμιναρίων γίνεται κυρίως σε απογευματινό χρόνο και μετά από συνεννόηση με τη σχολική μονάδα. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς υλοποίησης των Σεμιναρίων για Γονείς, είναι αυτά να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και να συνδυάζουν με επιτυχία τη θεωρία με την πράξη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην οικοσελίδα του Προγράμματος.

Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης

Τα Προαιρετικά Σεμινάρια απευθύνονται σε όλους/όλες τους/τις εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Δημόσιας και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Επιδιώκουν τη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή στις σχολικές μονάδες και αποσκοπούν στη συνεχή προσωπική και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, με τη συμμετοχή ομάδας εκπαιδευτικών του σχολείου σε Προαιρετικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης, μπορεί να προωθηθεί η σύνδεση του θεσμού του Προγράμματος των Προαιρετικών Σεμιναρίων με τον θεσμό των Σεμιναρίων σε Σχολική Βάση και τον ευρύτερο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών. Τα σεμινάρια καλύπτουν θέματα Γενικής Παιδαγωγικής και Μεθοδολογίας, θέματα Ειδικής Διδακτικής εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων, θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής Έρευνας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και ταξινομούνται σε Σεμινάρια Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σεμινάρια Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Σεμινάρια Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διατμηματικά Σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Ευρωπαϊκά Έργα

Τα σχολεία, στο πλαίσιο υλοποίησης της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών τους, μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα που εντάσσονται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμμετέχει ως εταίρος ή/και ως συντονιστής εταίρος σε διάφορα Ευρωπαϊκά Έργα, για τα οποία ενημερώνει μέσα από εγκυκλίους και σχετικές πληροφορίες, και τα σχολεία μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά, ανάλογα με το θέμα/ζήτημα που θέτουν ως προτεραιότητα. Παράλληλα, τα σχολεία μπορούν να αξιοποιούν οποιοδήποτε άλλο Ευρωπαϊκό Έργο στο οποίο συμμετέχουν για την υλοποίηση της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών τους.

Επιπρόσθετα, τα σχολεία μπουρούν να αξιοποιήσουν δράσεις που διοργανώνονται από άλλους φορείς ή από το προσωπικό του σχολείου (ενδεικτικά):

  • Επιμορφωτικές Δράσεις Υπηρεσιών/Φορέων του ΥΠΠΑΝ 
  • Επιμορφώσεις/Προγράμματα από Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
  • Επιμορφώσεις/Προγράμματα Ιδιωτικών Φορέων και Ιδρυμάτων
  • Επιμόρφωση από το προσωπικό του σχολείου
  • Άλλες δράσεις που επιλέγει το σχολείο