Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η παρακολούθηση και ο απολογισμός της πορείας των δράσεων επηρεάζουν την ποιότητα της Επαγγελματικής Μάθησης, αφού (α) βοηθούν τους/τις εκπαιδευτικούς να εντοπίζουν παράγοντες και συνθήκες που ενδεχομένως διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν την προώθηση του θέματος που έχει τεθεί ως προτεραιότητα για την Επαγγελματική Μάθηση και (β) τους οδηγούν να αποκτήσουν επίγνωση των παραγόντων και των συνθηκών αυτών.

1. Ενδιάμεσος Απολογισμός

Η εκτίμηση των δράσεων και της αποτελεσματικότητάς τους διαμορφωτικά επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς να διαπιστώσουν τα θετικά και τα αρνητικά που προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων αυτών. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί τη βάση για έγκαιρη λήψη απόφασης σχετικά με το ποιες δράσεις είναι χρήσιμο να συνεχιστούν ή να επαναληφθούν, ποιες χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να επανασχεδιαστούν και με ποιους τρόπους ή ποιες άλλες δράσεις κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν στο Σχέδιο Δράσης ή να αφαιρεθούν από αυτό. Οι αποφάσεις αυτές χρειάζεται να λαμβάνονται ενόσω υπάρχει ακόμα χρονικό περιθώριο για δράση, οπότε είναι χρήσιμο σε ενδιάμεσα στάδια να διερευνάται ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις υποβοήθησαν στην όλη προσπάθεια, να διαπιστώνεται το πώς οι εκπαιδευτικοί (ή και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς) βιώνουν την όλη διαδικασία, ποιες αλλαγές αναφέρουν στην εργασία τους και ποιες εισηγήσεις έχουν για συνέχιση ή τροποποίηση δράσεων. Συνεπώς, το Σχέδιο Δράσης δύναται να τροποποιηθεί διαμορφωτικά υπό το φως το ενδιάμεσου απολογισμού των δράσεων.

Κεντρικό ρόλο στην όλη διαδικασία του απολογισμού κατέχουν αναστοχαστικά ερωτήματα, που υποβοηθούν και προσανατολίζουν την παρακολούθηση, τη διαπίστωση αλλαγών ή στασιμότητας στο θέμα και τον στοχασμό για τη συνέχιση των δράσεων. Ενδεικτικά, αναστοχαστικά ερωτήματα είναι:

  • Ποιοι από τους στόχους που τέθηκαν και σε ποιο βαθμό έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί;
  • Ποιες από τις δράσεις ήταν αποτελεσματικές, ποιες όχι και γιατί;
  • Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στις δράσεις;
  • Ποιες αλλαγές, σε σχέση με την εργασία τους, επισημαίνουν οι εκπαιδευτικοί, ως αποτέλεσμα των μέχρι τώρα δράσεων;
2. Τελικός Απολογισμός

Η τελική αποτίμηση της όλης προσπάθειας αποτελεί τη βάση για να διαπιστωθεί το τι έχει επιτευχθεί και σε ποιο βαθμό, ποιες ανάγκες έχουν ικανοποιηθεί και για να γίνει στοχασμός για τη στόχευση της επόμενης χρονιάς τόσο για τη σχολική μονάδα και το σύνολο των εκπαιδευτικών όσο και για τον/την κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά.

Ενδεικτικά, απολογιστικά ερωτήματα είναι:

- Ποιοι από τους στόχους που τέθηκαν και σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί;

- Ποιες από τις δράσεις ήταν αποτελεσματικές, ποιες όχι και γιατί;

- Ποιες καλές πρακτικές προέκυψαν από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης;

- Τι μάθαμε ως σχολείο από αυτή την προσπάθεια;