Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Το Σχέδιο Δράσης είναι ένα πλάνο που αναπτύσσεται, με στόχο να οργανωθεί η προσπάθεια του σχολείου για βελτίωση. Η οργάνωση αυτή βοηθάει τα σχολεία να ακολουθήσουν εφικτά, σταθερά βήματα με σκοπό την προώθηση του κυρίαρχου θέματος που απασχολεί τη σχολική μονάδα. Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης ενός σχολείου είναι ένα πλάνο που οργανώνει όλες τις δράσεις επαγγελματικής μάθησης που προγραμματίζονται, πάντοτε στη βάση του θέματος που έχει τεθεί ως προτεραιότητα για το συγκεκριμένο σχολείο, μετά και τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών του. Οι δράσεις που σημειώνονται στο Σχέδιο διασυνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο που υλοποιείται στο σχολείο.

Το Σχέδιο Δράσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια επιπλέον δραστηριότητα την οποία θα πρέπει να αναπτύξει το σχολείο, αλλά ως ένας τρόπος οργάνωσης της σχολικής μονάδας που υλοποιεί μια εξελικτική διαδικασία μάθησης, συνεργασίας, συμμετοχικής ευθύνης και αυτοβελτίωσης.

Στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης εμπλέκεται ολόκληρη η σχολική μονάδα. Τη γενική ευθύνη καλό είναι να έχει ο/η Συντονιστής/Συντονίστρια Επαγγελματικής Μάθησης ως μέρος των καθηκόντων του. Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, η συλλογική λήψη αποφάσεων και η ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας ενισχύουν την αποδοχή, την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.

Τυπικά, ένα Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τον στόχο ή τους στόχους που επιδιώκονται. Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, σαφείς, ρεαλιστικοί και εφικτοί.
 • Συγκεκριμένες δράσεις που θα υλοποιηθούν από το σχολείο για προώθηση του/των στόχου/στόχων.
 • Τα άτομα που θα είναι υπεύθυνα για κάθε δράση.
 • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε δράσης. Ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος πρέπει να είναι ρεαλιστικός, να λαμβάνει, δηλαδή, υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες και δυνατότητες της σχολικής μονάδας.
 • Τους πόρους που χρειάζονται για την υλοποίηση κάθε δράσης. Ανάλογα με τη φύση κάθε δράσης πόροι και μέσα μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • το ανθρώπινο δυναμικό (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, σύμβουλοι, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, τοπικές αρχές κ.λπ.) που απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης,
  • τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση (για συναντήσεις ομάδων εργασίας, σεμινάρια επιμόρφωσης κ.ά.),
  • τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό (αναλώσιμα υλικά, εποπτικά μέσα, αίθουσες, τεχνολογικός εξοπλισμός κ.ά.),
  • τους οικονομικούς πόρους (κόστος υλικών, επισκέψεων κ.ά.),
  • τα εργαλεία παρακολούθησης και αποτίμησης της δράσης (π.χ. ημερολόγιο, έντυπο παρατήρησης/καταγραφής κ.λπ.),
  • τις πηγές που θα αξιοποιηθούν για τη συλλογή των δεδομένων.
 • Τον τρόπο παρακολούθησης της πορείας της υλοποίησης

Συνεπώς, το Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Μάθηση χρειάζεται να περιλαμβάνει και να απαντά στα παρακάτω κρίσιμα ερωτήματα:

 • Τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε για το θέμα που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα; (στόχος/στόχοι)
 • Τι χρειάζεται να μάθουμε για το θέμα που μας απασχολεί; (δράσεις επιμόρφωσης)
 • Τι χρειάζεται να κάνουμε για να πετύχουμε τον στόχο μας; Ποιες δράσεις επιλέγουμε να κάνουμε; Τι θα κάνουμε στην τάξη ή ευρύτερα στο σχολείο; (δράσεις εκπαιδευτικών)
 • Ποιος θα αναλάβει ή θα είναι υπεύθυνος για την κάθε δράση; (υπευθυνότητες)
 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάθε δράσης;
 • Τι χρειαζόμαστε ή τι θα χρειαστούμε για την υλοποίηση κάθε δράσης; (πόροι και μέσα)
 • Πώς θα παρακολουθούμε την πορεία των δράσεων; (π.χ. κοινό ημερολόγιο υπό μορφή πίνακα, που περιλαμβάνει και παρατηρήσεις σχετικά με δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν)
 • Πώς θα γνωρίζουμε αν οι δράσεις μας υποβοηθούν την προώθηση του θέματος που μας απασχολεί; Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας;
 • Ποια στοιχεία/τεκμήρια μπορούμε να εξασφαλίσουμε στην πορεία, που να υποδεικνύουν ότι οι δράσεις που υλοποιούμε είναι αποτελεσματικές (διαμορφωτική αποτίμηση);

Η Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου βοηθάει, στηρίζει και καθοδηγεί τα σχολεία να συνυπολογίσουν, να στοχαστούν και να αποφασίσουν για τα πιο πάνω στοιχεία, ώστε να αναπτύξουν και να συμπληρώσουν το Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών τους. Λεπτομερείς πληροφορίες για τη συμπλήρωση και την καταχώριση του Σχεδίου Δράσης υπάρχουν στον αναλυτικό Οδηγό καταχώρισης στοιχείων στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης.

Παράλληλα, σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης Επαγγελματικής Μάθησης μπορούν να καταχωριστούν τυχόν διαφοροποιημένες προσωπικές ανάγκες και δράσεις επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών και να δηλωθεί τυχόν διασύνδεσή τους με το θέμα που επιλέγεται και τίθεται ως προτεραιότητα στο σχολείο.