Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Teachers’ Professional Learning Programme: A Guide for Planning, Implementation, Support

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Οδηγός καταχώρισης σχεδίου δράσης Ε.Μ.

Οδηγίες εγγραφής σχολείου στην Πύλη Ε.Μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Με βάση επίσημες αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου:

- Κέντρο της επιμόρφωσης είναι το σχολείο και επίσημος φορέας επιμόρφωσης το Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο. Κεντρική θέση έχει ο αναστοχασμός (reflection) ως διαδικασία ανάλυσης της δράσης από τον/την εκπαιδευτικό, με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στηρίχθηκε στην Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19/08/2015).
- Στόχος της πολιτικής για την επαγγελματική μάθηση είναι η ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καθώς και των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών και μαθητριών. Για αυτό, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων καλούνται να ετοιμάσουν και να εφαρμόσουν Σχέδιο Δράσης για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών τους, το οποίο να αποτελεί μέρος του ευρύτερου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/07/2017).

Η επαγγελματική μάθηση προωθείται, κυρίως, εντός του σχολείου, στη βάση των ιδιαίτερων αναγκών των εκπαιδευτικών και σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας. Κάθε σχολείο επιλέγει ένα θέμα που το απασχολεί και το θέτει ως προτεραιότητα για σκοπούς επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών του και βελτίωσής του ως σχολικού οργανισμού. Ως εκ τούτου, το θέμα το οποίο απασχολεί ολόχρονα το σχολείο διαφοροποιείται, με βάση τις ανάγκες για επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών του, καθώς και με βάση τη συγκείμενη κατάσταση (ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου, μαθητικός πληθυσμός, γονείς, κ.λπ.). Το σχολείο ετοιμάζει και υλοποιεί Σχέδιο Δράσης για την επαγγελματική μάθηση, ακολουθώντας συγκεκριμένα στάδια, τα οποία παρατίθενται στον σύνδεσμο «Στάδια Υλοποίησης».

Ένα πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης στη σχολική μονάδα εδράζεται σε βασικές προϋποθέσεις που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά του. Επικεντρώνεται σε δράσεις που προωθούν την ενεργό μάθηση των εκπαιδευτικών μέσα στο σχολείο, ενθαρρύνοντας τον αναστοχασμό (ατομικό και συλλογικό) σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και εφαρμογής του και δίνοντας έμφαση στο συγκείμενο του σχολείου. Δίνει ευκαιρίες ανάδειξης του δυναμικού χαρακτήρα της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τη συνεργασία, τη δικτύωση και τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπό την επιστημονική επιμέλεια της Καθηγήτριας Σοφίας Αυγητίδου (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας), αξιοποίησε αρχικά στοιχεία της μεθοδολογίας της έρευνας-δράσης για την εφαρμογή της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών σε σχολεία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώθηκε σε Οδηγό με τίτλο «Επαγγελματική μάθηση μέσω της έρευνας δράσης: Υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολείων στο καθημερινό εκπαιδευτικό έργο» (Αυγητίδου, 2015). Στη συνέχεια, το 2020, μέσα από μία πορεία συνεχούς σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης της πολιτικής της επαγγελματικής μάθησης, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στην έκδοση νέου Οδηγού με τίτλο «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών στο σχολείο: Οδηγός σχεδιασμού, εφαρμογής, υποστήριξης» (ΥΠΠΑΝ, 2020). Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος και στην αγγλική γλώσσα με τίτλο "Teachers' Professional Learning Programme: A guide for planning, implementation, support" (MoECSY, 2022). Η διαδικασία επαγγελματικής μάθησης, που παρουσιάζεται στον νέο Οδηγό, χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην ενεργό δράση, στην έρευνα και στον αναστοχασμό μέσω πολλαπλών και διαφορετικών μεθοδολογιών. Η έκδοση αυτή στηρίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και αποτελεσματικές πρακτικές, αποτυπώνοντας τη συσσωρευμένη γνώση από την εφαρμογή του Προγράμματος Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.