Νέος Οδηγός Επαγγελματικής Μάθησης των Εκπαιδευτικών στο σχολείο

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Μαρία Ηρακλέους

Phone22402387

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Δρ Έφη Παπαριστοδήμου

Phone22402345

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Μαρία Πιτζιολή

Phone22402378

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Χριστίνα Σταύρου

Phone22402377

email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

«Μέσα από τον κριτικό αναστοχασμό ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως ερευνητής στις δικές του παιδαγωγικές αποφάσεις και πρακτικές. Αυτό σημαίνει ότι σκέφτεται κριτικά και διερευνητικά, αμφισβητεί τις παραδοχές και τις πρακτικές του, ανανεώνει τις αποφάσεις του και συνεχίζει τη δράση του. Είναι θετικός στην αλλαγή, λαμβάνει υπόψη του τις νέες ιδέες/απόψεις/τάσεις σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση.»
(Διαμόρφωση Ενιαίας Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Μάρτιος 2015).

Πιο κάτω ακολουθεί σημείωμα της Καθηγήτριας Σοφίας Αυγητίδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος Υ.Ε.Μ. 2014-2015, για την Επαγγελματική Μάθηση μέσω έρευνας-δράσης.

"Η μεθοδολογία της έρευνας δράσης (action research) εστιάζει σε μια συστηματική διαδικασία αναστοχασμού, διερεύνησης, σχεδιασμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος των μαθητών, καθώς και της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών. Στοχεύει στην κριτική επίγνωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της διερεύνησης του πλαισίου της κοινότητας, του σχολείου και της τάξης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και του αναστοχασμού τους σε σχέση με τα δεδομένα τους. Ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης μέσω έρευνας-δράσης στοχεύει, επίσης, στην αξιοποίηση αυτής της επίγνωσης στον σχεδιασμό/στην υλοποίηση και αποτίμηση συγκεκριμένων δράσεων βελτίωσης ή επίλυσης ζητημάτων που απασχολούν το ίδιο το σχολείο. Ο ενεργός ρόλος των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του περιεχομένου και της πορείας της Επαγγελματικής Μάθησης είναι φανερός ήδη από την επιλογή του ζητήματος που τους απασχολεί, τη διερεύνηση των ποικίλων οπτικών του, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση των επιλεγμένων εκπαιδευτικών στρατηγικών και δράσεων και τον αναστοχασμό των εκπαιδευτικών καθ’ όλη την πορεία της έρευνας-δράσης. Η Επαγγελματική Μάθηση προϋποθέτει την εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, τη στήριξη του Προγράμματος από τη διεύθυνση του σχολείου και τη στενή συνεργασία του με το πρόσωπο που αναλαμβάνει τον ρόλο του διαμεσολαβητή-υποστηρικτή (facilitator), εκπαιδευμένους λειτουργούς στην περίπτωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Η συμμετοχή των σχολείων μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έδειξε τα πολλαπλά οφέλη τόσο για τους εκπαιδευτικούς και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όσο και για τους μαθητές και τους γονείς τους.

Συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου το σχολείο έχει την ευκαιρία:

  • Να επιλέξει τη θεματική που το απασχολεί, ανάλογα με το συγκεκριμένο πλαίσιο της σχολικής μονάδας και τα ζητήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς στο  έργο τους.
  • Να έχει ολόχρονη υποστήριξη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εστιασμένη στις ανάγκες και στο προφίλ του σχολείου.
  • Να υποστηριχθεί από την παρούσα ιστοσελίδα με ενδεικτικά ερευνητικά εργαλεία στην περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων που το απασχολούν.
  • Να μελετήσει τις εμπειρίες, τους τρόπους διερεύνησης, τα σχέδια δράσης και τις αποτιμήσεις εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων που συμμετείχαν παλαιότερα στην Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης, ενδεικτικά σε τέσσερις (4) θεματικές (κλίμα τάξης, διδασκαλία-επίδοση, συνεργασία με γονείς και κουλτούρα σχολείου).
  • Να μοιραστεί αργότερα τη δική του εμπειρία από τη συμμετοχή στην Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης, με στόχο τη διάχυση των δράσεων του σχολείου και τον διάλογο με άλλους εκπαιδευτικούς και σχολεία.

Η Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης αξίζει να στηριχθεί, ως ένα καινοτόμο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που συνάδει με τις αρχές της αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της ενεργού συμμετοχής των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο μιας κοινότητας μάθησης. Εύχομαι τα σχολεία να συμβάλουν στην ουσιαστική προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για αποκεντρωμένες και εντός του σχολείου υποστηρικτικές δράσεις και στη θεσμοθέτηση της έρευνας-δράσης ως χειραφετικής πρακτικής για εκπαιδευτικούς και σχολεία. Αποτελεί πεποίθησή μου ότι η πλαισιωμένη, συλλογική, συμμετοχική και συνεργατική προσέγγιση της Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης μέσω της έρευνας-δράσης μπορεί να συμβάλει στο όραμα για μια διαφοροποιημένη ανάλογα με το πλαίσιο και, παράλληλα, κοινωνικά δίκαιη εκπαίδευση για όλες και όλους."