Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘Assessment of Transversal Skills 2020/ΑTS2020’. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στo πλαίσιo της δράσης ‘Key Action 3-Support for policy reform-Prospective initiatives και έχει διάρκεια 3 χρόνια (2015-2018).  

Το πρόγραμμα συντονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και σε αυτό συμμετέχουν συνολικά 17 ευρωπαϊκοί οργανισμοί από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Τα εταιρικά ιδρύματα είναι τα εξής: Danube University Krems-Αυστρία, CVO Antwerpen - Βέλγιο, Croatian Academic and Research Network - Κροατία, Foundation of INNOVE- Εσθονία, University of Tampere - Φινλανδία, Computer Technology Institute & Press “Diophantus”-Ελλάδα, Monaghan Education Centre-Ιρλανδία, H2 Learning Limited-Ιρλανδία, Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης-Κύπρος, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού -Κύπρος, Centre of Information Technologies in Education-Λιθουανία, National Examinations Centre (Državni Izpitni Center)-Σλοβενία, Ministry of Education, Science and Sport-Σλοβενία, Educational Research Institute-Σλοβενία, National Education Institute Slovenia-Σλοβενία και Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa-Ισπανία.

 
 «Η ομάδα του προγράμματος: Θέκλα Αφαντίτη-Λαμπριανού, Χριστιάνα Νικολάου, Νίκος Παπαδούρης, Γιασεμίνα Καραγιώργη».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων (tranversal skills) των μαθητών για τον 21ο αιώνα, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού (Ε’ και Στ’ τάξη)  και γυμνασίου.  Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις: (α) σχεδιασμός του έργου και ανάπτυξη σχετικών εργαλείων, (β) εφαρμογή στα σχολεία και παρακολούθηση, και (γ) ανάλυση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Το ΚΕΕΑ έχει κύρια εμπλοκή στο πακέτο εργασίας 5 (WP5-Evaluation) που αφορά στην ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης και της μεθοδολογίας του προγράμματος και στο συντονισμό των διαδικασιών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΕΑ θα εστιάσει στην ποιοτική αξιολόγηση, ενώ το Slovenian Education Research Institute στην ποσοτική. Το ΚΕΕΑ συμμετέχει, επίσης, και σε άλλα πακέτα εργασίας (WP1, WP6, WP8 και WP9). 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.ats2020.eu