Ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου (Α.Σ.) εισήχθη πάνω σε πιλοτική φάση με Απόφαση του Υπουργικού  Συμβουλίου  (αρ.62.664  και  ημερ.  28.9.2005).  Το  Υπουργείο  Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) σε συνεργασία με τους Δήμους, τις Σχολικές Εφορείες και τους Γονείς προχώρησε στην οργανωμένη αξιοποίηση των σχολικών χώρων, από την ευρύτερη κοινωνία, για τη λειτουργία του Α.Σ. 

Η  παρούσα  αξιολόγηση  έχει  διενεργηθεί  από  το  Κέντρο  Εκπαιδευτικής  Έρευνας  και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού...

Αναλυτική Περιγραφή