Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα επαναλαμβανόμενα προγράμματα και τις δράσεις του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν εντός της σχολικής χρονιάς 2015-2016 και στα οποία καλούνται να συμμετέχουν σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές. Η αναλυτική περιγραφή καθώς και σημαντικές καταληκτικές ημερομηνίες για το κάθε πρόγραμμα ή δράση παρατίθενται στα αντίστοιχα παραρτήματα.

Τα προγράμματα / δράσεις αφορούν στα πιο κάτω:

  • Πρόγραμμα Καινοτόμων Σχολείων και Εκπαιδευτικών Πυρήνων για την Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη Μαθησιακή Διαδικασία εντός της Σχολικής Μονάδας
  • Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο
  • Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο
  • Πρόγραμμα eSafety Label
  • Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου
  • Διαγωνισμός μαθησιακών εφαρμογών με την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία
  • Ημερίδα για διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία με συμμετοχή των σχολείων / εκπαιδευτικών / μαθητών

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   τηλ.: 22402310) ή με τους λειτουργούς του ΤΕΤ στα τηλ.: 22402353, 22402372, 22402323.

 

Εγκύκλιος και παραρτήματα

Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συμμετοχής
(Υποβάλλεται από τους διευθυντές των σχολείων)