Κατάλογοι βιβλίων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης:

Βιβλία που χρησιμοποιούνται στην Κυπριακή Εκπαίδευση (2022-2023)

Στην Κυπριακή Εκπαίδευση χρησιμοποιούνται διδακτικά βιβλία εκδόσεις Υ.Α.Π., Ι.Τ.Υ.Ε. "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" και «Άλλων Πηγών», όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Υ.Α.Π.

Ι.Τ.Υ.Ε.

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Δημοτική / Προδημοτική

101

40

-

141

Μέση Γενική

154

63

26

243

Μέση Τεχνική

183

149

8

340

ΣΥΝΟΛΟ

438 (60,5%)

252 (34,8%)

34 (4,7%)

724 (100%)